0

info@eicon.cat + 34 877 018 888

EC-PCAA

EC-PCAA

Entitat Col·laboradora de medi ambient en l'àmbit de la Prevenció i Control Ambiental d'Activitats (DTES)

Per mitjà del Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient EICON s’ha acreditat com a Entitat Col·laboradora de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGCACC) de Territorri i Sostenibilitat (DTES). Aquesta acreditació ens permet realitzar actuacions de control en l’àmbit de la Llei 20/2009, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (LPCAA) segons la major o menor incidència ambiental. En el nostre cas podem realitzar actuacions de control de Llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental, si s’escau (Annex II de la LPCAA), comunicació o certificació ambiental (Annex III de la LPCAA).

Les entitats de control en l’àmbit de la prevenció i el control ambiental d’activitats han de complir els requisits que es fixen en el Decret 60/2015 i a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020.

L’objecte del control ambiental, són les prescripcions i determinacions fixades en la llicència ambiental així com els requeriments legals en matèria ambiental que siguin aplicables. En un control a l’inici de l’activitat o al llarg del temps, control periòdic. Les prescripcions generals són les següents:

 1. Les emissions.
 2. La producció i la gestió de residus.
 3. Les instal·lacions, les tècniques i la gestió dels sistemes de depuració i sanejament.
 4. Les mesures i les tècniques d'estalvi energètic, d'aigua i de matèries primeres que s'han pres en consideració.
 5. El funcionament dels sistemes d'autocontrol d'emissions i d'immissions, si escau.
 6. Les immissions, si escau, en els termes que figurin en l’autorització o llicència.
 7. La vigència de la garantia i de la pòlissa d'assegurança de la responsabilitat civil, en les condicions fixades a la llicència.

En el cas específic dels controls periòdics, també es objecte del control comprovar que les modificacions no substancials amb efectes sobre les persones i el medi ambient, comunicades prèviament per la persona titular de l’activitat a l’Ajuntament, s’ajusten als requeriments legals aplicables. Pel que fa a les modificacions sense efectes sobre les persones i el medi ambient, s’han de reflectir a l’acta de control periòdic.

L’actuació de control dels Annexos II de la LPCAA té diverses etapes de les quals destaca:

1. Contractació del control entre el sol·licitant i l’EC EICON

El titular de l’establiment té l’obligació de complir amb el règim de control establert per la seva activitat. Per això, s’ha de contactar amb una EC inscrita al Registre d’entitats col·laboradores pel camp d’actuació en què està classificat el seu establiment. Quan rebem la petició del titular de l’activitat avaluarem si disposem de l’habilitació i la capacitat per dur a terme l’actuació de control ambiental sol·licitada i, en cas afirmatiu, elaborarem una oferta de serveis tècnics que s’ajustarà, específicament, a l’abast objecte de control (segons l’establert a la llicència i modificacions posteriors) i detallarà les actuacions a realitzar, les proves necessàries i la durada total prevista.
EICON garantirà que la persona titular de l’activitat proporciona la informació suficient perquè es pugui confirmar l’abast i l’objecte de la tasca de control ambiental (documentació tècnica autoritzada per l’Ajuntament, llicència ambiental, resultat dels controls anteriors, etc.).
La relació entre ambdues parts es formalitza amb la signatura de l’Oferta de Serveis Tècnics (OST). Aquesta contindrà les dades identificatives d’ambdues parts, la normativa que regeix les actuacions contractades, apartat i subapartat en què es classifica l’activitat objecte de control segons la LPCAA, actuacions que cobreix el contracte i el termini d’execució, pressupost amb les condicions de pagament desglossat per fases, vigència del contracte de serveis, així com les vies de resolució dels conflictes en cas d’incompliment de les condicions.

2. Planificació prèvia i comunicació de l’actuació de control ambiental.
 • Formalitzat el contracte, des d’EICON es designarà al tècnic habilitat responsable de l’actuació que es responsabilitzarà de la planificació, la coordinació i l’execució del control i de l’emissió de l’acta final i, si escau, de l’informe que detalli els incompliments detectats i no corregits.
  El responsable del control garantirà que les operacions dutes a terme s’ajustaran als procediments i requeriments normatius i legals aplicables i als criteris establerts per l’administració competent.
  Els tècnics vectorials són els responsables de la planificació dels vectors, els que n’assumeixen la responsabilitat tècnica de la seva realització i per tant, són els responsables solidaris de la seva part d’actuació. El titular de l’activitat ha de facilitar a EICON la informació necessària sobre l’establiment, el seu emplaçament i el medi afectat per tal que es pugui planificar i executar adequadament l’actuació de control ambiental. En cas excepcional, EICON es podrà adreçar a l’Ajuntament per sol·licitar o contrastar aquella documentació que no hagi estat facilitada pel titular de l’establiment i que es consideri necessària per dur a terme el control. A la sol·licitud de l’Ajuntament caldrà adjuntar una còpia del contracte signat amb l’establiment.
 • Amb caràcter general, per a una correcta planificació de l’actuació de control EICON haurà de disposar de la documentació següent:
  • Llicència ambiental i, si escau, les modificacions posteriors.
  • Projecte/s o memòria/es tècnica/ques i, si escau, l’estudi d’impacte ambiental, utilitzat per l’administració per a l’atorgament de la llicència ambiental o la declaració d’impacte ambiental.
  • Certificació del/de la tècnic/a competent director/a de l’execució del projecte conforme l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte i a la llicència i, si escau, les modificacions posteriors. La certificació ha de fer referència explícita al/s projecte/s autoritzat/s i a l’/als expedient/s de llicència ambiental que és/són objecte del control ambiental integrat.
  • Si s’escau, documentació relativa als controls sectorials, específics, autocontrols i resultats de controls ambientals integrats anteriors.
  • Qualsevol altra documentació, certificació tècnica, resolució, llicència, acte administratiu o informació rellevant referida a les emissions, les matèries, els productes, les instal·lacions, els processos o les activitats objecte del control.
   Sobre la base de l’anàlisi d’aquesta informació EICON elaborarà i documentarà una planificació de l’execució del control ambiental, que comprendrà una descripció detallada i temporitzada de les actuacions previstes (abast del control), amb el contingut mínim següent:

   • Les activitats de comprovació de les determinacions ambientals legals aplicables i les determinacions fixades específicament en la llicència ambiental i la documentació necessària per dur a terme aquestes comprovacions (registres, certificats, factures, etc.).
   • Les activitats de mesurament de contaminants establerts a la llicència ambiental (nivells sonors, emissió de contaminants atmosfèrics, etc.).
   • La identificació del personal tècnic habilitat d’EICON que participarà en cada actuació del control.
   • La identificació dels interlocutors per part de l’establiment.
   • Addicionalment, per a actuacions de control inicial, informació relativa al període de posada en marxa: Dates acordades entre EICON i el titular de l’activitat com a data d’inici i data de finalització del període de funcionament en proves. En el supòsit que la llicència no fixi la durada del període de posada en marxa, amb caràcter general, aquest període ha de ser adequat i proporcionat a les característiques de l’establiment.

   El document de planificació de l’actuació de control es pot complementar amb la informació relativa als materials i els recursos que han d’estar disponibles (p.ex.:elements de seguretat, connexions elèctriques...) i qualsevol altra informació que es consideri rellevant (p.ex.: règim de funcionament de l’activitat, documentació original objecte de verificació, fitxes de seguretat de productes químics...).

    

  • Aquesta planificació s’ha d’enviar al titular de l’establiment amb anterioritat a l’inici del control.
  • A més, cal comunicar a l’Ajuntament i a l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores (OAEC) la realització del control amb una antelació mínima de 3 dies laborables, d’acord amb el que s’estableix als procediments aplicables. La comunicació a l’Ajuntament ha d’especificar quin és el període de posada en marxa, si escau.En el cas específic d’ampliació o finalització del període de posada en marxa 
  • En el supòsit que no sigui possible finalitzar l’actuació de control inicial amb anterioritat a la finalització del període de posada en marxa comunicat, EICON podrà sol·licitar, en nom del titular de l’activitat, l’ampliació motivada d’aquest període sempre que la petició es realitzi amb anterioritat a la seva finalització i no hagi transcorregut el termini fixat a la llicència ambiental o la seva caducitat (4 anys des de l’atorgament). Aquesta petició d’ampliació del període de posada en marxa s’ha d’adreçar a l’Ajuntament i s’entén atorgada si l’Ajuntament no manifesta el contrari en el termini de cinc dies.Finalitzat el període de posada en marxa (període inicial o ampliacions posteriors) si no s’ha dut a terme el control inicial de l’activitat o aquest ha tingut un resultat desfavorable (amb incompliments detectats i no corregits), el funcionament de l’activitat ha de cessar.

   En el cas específic de control periòdic

   La data límit per a la presentació del resultat del control periòdic es comptabilitza a partir de la data de comunicació del resultat del control ambiental inicial (si s’han dut a terme diversos controls inicials parcials, es pren com a referència la data del primer control inicial parcial), o des de la data de comunicació del resultat de l’anterior control ambiental periòdic integrat. Aquestes dates seran informades per l’Ajuntament.

3. Execució del control ambiental a l’establiment

El personal tècnic habilitat d’EICON durà a terme a les instal·lacions de l’activitat les actuacions, les verificacions i les proves necessàries per comprovar totes les prescripcions i determinacions que són objecte del control ambiental, i, si escau, la correcció de les inconformitats, d’acord amb la planificació establerta. La llicència ambiental establirà si dins del control ambiental s’han de dur a terme mesuraments de paràmetres contaminants i el mètode o normativa ambiental aplicable per dur a terme aquesta actuació.

En cas afirmatiu, serà EICON qui haurà de dur a terme la totalitat dels mostrejos, excepte casos excepcionals que hauran de ser avaluats i aprovats per l’OAEC.

Pel que fa als mostrejos inclosos dins els control ambiental, cal tenir en compte el següent:

 • Només són objecte de caracterització aquelles emissions que es requereixin de forma explícita a la llicència i per les quals s’hi ha fixat un valor límit (de forma numèrica o bé fent referència a una normativa que marqui un valor límit de forma inequívoca).
 • Es poden aplicar mètodes de mesura diferents als establerts a la llicència només si la seva aplicació ha estat aprovada prèviament per l’Ajuntament.
 • Els informes associats al mostreig i anàlisi o valoració tècnica cal referenciar-los i adjuntar-los a l’acta final, d’acord amb el format establert.
 • El criteri per incorporar a un control periòdic, de forma excepcional, mostrejos duts a terme amb anterioritat al control és el que hi ha reflectit a la pregunta més freqüent 24 de l’OAEC.
 • Pel que fa als mesuraments del vector aire, cal tenir en compte el que estableix el Protocol per a l’actuació de les Entitats de control en la realització dels mesuraments d’emissió en activitats incloses en l’annex II i III de la Llei 20/2009.
 • En cas que les mesures no puguin incorporar-se a l’actuació en el temps requerit per l’Administració, ja sigui perquè no es disposa dels resultats o perquè no s’han realitzat, les entitats podran realitzar un pronunciament parcial sempre que l’actuació es finalitzi en un termini no superior a 4 mesos, d’acord a la Pregunta Més Freqüent 56 de l’OAEC

Si el tècnic habilitat d’EICON detecta modificacions respecte del projecte autoritzat i/o la llicència ambiental, cal que es prenguin les accions següents:

 • Modificacions no substancials sense efectes sobre les persones o el medi ambient:
  Aquestes modificacions, que no tenen conseqüències per a les persones ni per al medi ambient, han de figurar explícitament en l’acta de control sense que tinguin cap tipus d’influència sobre el resultat final declarat.
 • Modificacions amb efectes sobre les persones o el medi ambient:
  Identificada la modificació, el/la tècnic/a habilitat/da d’EICON ha de comprovar si aquesta ha estat comunicada prèviament a l’Ajuntament, de no ser així, insta al titular de l’activitat perquè la comuniqui d’acord amb el que s’estableix en la LPCAA.
  Les modificacions identificades que no hagin estat comunicades a l’Ajuntament amb anterioritat a la data d’inici de l’actuació de control han que quedar recollides com a “No conformitat”. Si amb anterioritat a la finalització de l’actuació de control ambiental, l’Ajuntament resol la modificació comunicada com a no substancial, o transcorre el termini d’un mes des de la seva comunicació sense que s’hagi qualificat, EICON podrà incorporar-ne la seva comprovació en el control, d’acord amb la documentació tècnica tramesa pel titular de l’activitat a l’Administració (la modificació s’incorporaria com a No conformitat corregida).
  Si l’Ajuntament manifesta que la modificació és substancial, EICON continuarà l’actuació de control deixant clarament registrat aquest fet i sense comprovar-ne la modificació sempre que aquesta estigui clarament definida i no afecti la globalitat de l’activitat (modificació substancial parcial d’acord amb la LPCAA).
  Si EICON no pot dur a terme el control deixant fora de l’actuació la modificació substancial perquè aquesta té afectació global, no durà a terme el control.

Si han transcorregut 6 mesos des de la sol·licitud sense resposta de l’Administració i s’entén la modificació com a aprovada per silenci positiu, sempre que no es tracti d’activitats sotmeses a impacte ambiental o a consulta prèvia d’impacte ambiental. En aquest darrer cas, EICON sí comprovaria l’adequació de la modificació executada. Pel que fa a residus, cal tenir en compte els criteris de l’ARC reflectits a la Pregunta Més Freqüent 18 de l’OAEC.

4. Documentació de l’EC associada al control ambiental

Cal que l’entitat emeti en cada visita a la instal·lació un registre que contindrà, com a mínim, el dia de la visita, hora d’inici i de finalització, el representant d’EICON i de l’establiment assistents, les condicions de funcionament i una relació de les actuacions dutes a terme, documentació consultada, fets constatats, etc.

Aquest registre servirà per aixecar l’acta final, així com per donar compliment al punt 7.3 de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 en quant han de permetre dur a terme la supervisió de la inspecció per part de l’OAEC.

El/la tècnic/ca habilitat/da d’EICON ha de registrar de forma clara qualsevol fet identificat que comporti no conformitat amb les prescripcions i les determinacions específiques fixades en la llicència ambiental, així com els requeriments legals en matèria ambiental que siguin aplicables, i instarà al titular de l’activitat perquè adopti les mesures o accions necessàries per a la seva correcció.

El/la tècnic/ca habilitat/da d’EICON, en funció del risc, adopta una de les accions següents:

 • Si les no conformitats no comporten un risc imminent d’afecció greu per a les persones o el medi ambient:
  S’insta al titular de l’activitat per a que les corregeixi en el termini més breu possible. Aquest termini sempre ha de ser anterior a la finalització del període de posada en marxa, en el cas de controls inicials, o de la data límit fixada per a la presentació del resultat del control periòdic (si no hi ha un termini fixat per la llicència, serà cada 6 anys). En el cas excepcional que el control s’hagi contractat amb posterioritat de la data límit de presentació de control periòdic, el termini màxim per corregir les no conformitats serà de 60 dies naturals per aspectes documentals i 90 dies naturals si cal dur a terme algun altre tipus de correcció (analítiques, canvi en la gestió de residus, etc.). En qualsevol cas, EICON informarà al titular del termini màxim de què disposa per corregir les no conformitats. La comprovació de la correcció de les no conformitats requereix de visites addicionals, que formen part de la mateixa actuació de control. La manca de correcció per part del titular comporta que EICON emeti acta final amb declaració “desfavorable” i l’emissió de l’informe per justificar el resultat amb el detall dels fets constatats que no han estat corregits. La identificació inicial de la/les no conformitat/s i les comprovacions posteriors de la seva correcció han de constar detallades en l’acta final del control.
  En el cas que transcorregut el termini per esmenar no conformitats el titular no contacti amb EICON per una nova visita, cal que l’entitat emeti l’acta de control reflectint les No conformitats detectades i deixi evidència escrita del seu intent de contactar amb el titular per la lectura i signatura de l’acta. En qualsevol cas, un cop exhaurit el termini (finalització del període de posada en marxa per controls inicials o data límit de presentació del control periòdic) EICON ha de presentar davant l’Ajuntament l’acta de control on reflecteixi tots els fets i la seva declaració final al respecte del control.
 • Si comporten un risc imminent d’afecció greu per a les persones o el medi ambient:
  EICON suspèn el control i notifica immediatament aquest fet a l’Ajuntament i s’adverteix al titular de l’activitat de l’obligació d’adoptar les mesures de prevenció pertinents. En aquest supòsit, s’emet immediatament una acta amb declaració “desfavorable” i l’informe per justificar el resultat amb el detall dels fes constatats.

L’acta de control

L’actuació de control finalitza quan el tècnic d’EICON responsable de l’actuació emet l’acta de control ambiental, un cop ja disposa de tots els resultats analítics si hi ha hagut presa de mostra. L’acta de control s’ha d’ajustar al model establert i cal completar-ne tots els apartats.

Excepcionalment, en cas que les mesures no puguin incorporar-se a l’actuació en el temps requerit per l’Administració, ja sigui perquè no es disposa dels resultats o perquè no s’han realitzat, les entitats podran emetre acta parcial indicant l’abast del control sempre i quan les mesures es finalitzin en un termini no superior a 4 mesos, d’acord a la Pregunta Més Freqüent 56 de l’OAEC. En cas que no es puguin finalitzar en aquest termini es farà acta global i pronunciament desfavorable. Cal que l’acta descrigui de forma clara les modificacions detectades, els aspectes no conformes (especificant si han estat corregits) i qualsevol altra incidència o observació que s’hagi produït en el decurs de l’actuació i doni informació a l’Administració per avaluar l’establiment controlat.

EICON haurà de disposar dels registres primaris, que especifiquen les comprovacions dutes a terme cada dia de visita així com tota la documentació i evidències comprovades per fonamentar la resposta d’EICON en cada punt de l’acta. L’acta conté la declaració de conformitat del tècnic habilitat responsable de l’actuació:

 • Declaració Favorable: Es garanteix que l’activitat i les instal·lacions compleixen amb les prescripcions i les determinacions fixades a la llicència ambiental i la normativa ambiental aplicable, incloent si escau les modificacions no substancials amb efectes sobre les persones o el medi ambient que han estat comunicades a l’administració competent. Aquesta acta habilita la persona titular de l’establiment per exercir l’activitat i, en el cas d’actuacions de control inicial, comporta la inscripció d’ofici en els registres ambientals corresponents.
 • Declaració Desfavorable: Els fets constatats no garanteixen que l’activitat i les instal·lacions compleixin les prescripcions i les determinacions fixades en l’autorització ambiental integrada, incloent-hi, si aplica, les modificacions no substancials amb efectes sobre les persones o el medi ambient que han estat comunicades a l’administració competent. En aquest cas, s’insta al titular de l’activitat perquè comuniqui les modificacions a l’autoritat competent i adopti les mesures de prevenció necessàries per evitar l’afecció sobre les persones i el medi ambient dels aspectes no conformes que s’han constatat o bé que suspengui l’activitat. En el cas d’un control inicial, es poden establir nous períodes de posada en marxa sempre que no hagi transcorregut el termini de caducitat de la llicència ambiental. També s’ha de dictar una declaració com a “Desfavorable”, amb la suspensió immediata de l’actuació del control, si es constaten incompliments o situacions que comporten un risc imminent d’afecció greu per a les persones o el medi ambient. En aquest supòsit, EICON notificarà immediatament aquest fet a l’Ajuntament i adverteix al titular de l’activitat de l’obligació d’adoptar les mesures de prevenció pertinents. L’emissió d’un acta amb declaració “Desfavorable” ha d’incloure l’informe per justificar el resultat amb el detall dels fets constatats. Aquest informe s’haurà d’ajustar, com a mínim, a contingut següent:
  • Referència de l’expedient.
  • Identificació de l’establiment i de la persona jurídica titular.
  • Identificació de la modalitat de control i abast.
  • Identificació de l’acta de control i de la data d’inici i finalització.
  • Descripció detallada dels incompliments detectats i no corregits.
  • Si escau, detall de les al·legacions declarades per la persona titular de l’activitat.

  Formalitzada l’acta i signada pel/per la tècnic/a habilitat/da d’EICON, es sol·licitarà la signatura de la persona representant de l’establiment. En el supòsit que la persona representant de l’establiment rebutgi la signatura de l’acta, es farà constar aquesta circumstància. Les conseqüències que té el pronunciament de l’entitat per l’activitat objecte de control queda regulat als corresponents articles de la Llei 20/2009.

5. Finalització de l’actuació de control per part de l’EC EICON

Un cop formalitzada l’acta cal proporcionar una còpia signada a la persona representant de l’establiment. En el supòsit que es refusi la còpia de l’acta, es farà constar aquesta circumstància. Conjuntament amb l’acta, el/la tècnic/a habilitat/da d’EICON lliurarà al representant de l’establiment una còpia formalitzada dels informes o documents relatius als mesuraments, analítiques o altres proves realitzades en el marc del control ambiental.

EICON haurà de presentar una còpia de l’acta i dels informes associats a l’Ajuntament, per la via que aquest estableixi (per registre en paper, en el seu defecte), en el termini màxim d’un mes a comptar des del finiment del control.

Finalment, EICON haurà de conservar una còpia de l’acta, juntament amb una còpia dels informes associats, els registres primaris emesos i tota la documentació utilitzada des del moment de la contractació del control. Tot l’expedient de control ha de ser conservat per EICON un mínim de 5 anys d’acord amb allò establert al Decret 60/2015 i un mínim de 10 segons el RD 2200/1995. L’actuació de control per part d’EICON finalitzarà amb la presentació de l’acta a l’Ajuntament.

L’actuació de control dels Annexos III de la LPCAA té diverses etapes de les quals destaca:

D’acord amb la LPCAA, en determinats casos cal que la comunicació de l’exercici d’activitats incloses a l’annex III de la LPCAA estigui acompanyada per la certificació d’una entitat col·laboradora (EC). Aquesta certificació acredita que es compleixen els requeriments, emissions i les condicions tècniques determinades per la normativa ambiental. En aquest annex es regula el procediment general que EICON segueix per dur a terme les certificacions tècniques d’aquestes activitats, incloent algunes especificitats de les activitats catalogades a l’annex III.2 de la OMAIIA de l’Ajuntament de Barcelona. El procediment descrit aplica en aquells municipis que no tinguin implantat un sistema informàtic de tramitació de la documentació i el tràmit de certificació tècnica es faci en paper.

1. Avaluació de la documentació tècnica

Un cop contractat el servei, per mitjà de la formalització i de la signatura de l’oferta de serveis tècnics que contindrà les dades identificatives d’ambdues parts, la normativa que regeix les actuacions contractades, apartat i subapartat en què es classifica l’activitat objecte de control segons la LPCAA, actuacions que cobreix el contracte i el termini d’execució, pressupost amb les condicions de pagament desglossat per fases, vigència del contracte, així com les vies de resolució dels conflictes en cas d’incompliment de les condicions. Caldrà que el titular de l’activitat trameti a l’entitat tres còpies del projecte tècnic en base al qual s’ha executat l’activitat. Abans d’iniciar l’avaluació del compliment de la normativa ambiental, si escau, cal que EICON s’asseguri que l’activitat compleix amb la compatibilitat urbanística del municipi, d’acord amb allò establert a la LPCAA. Depenent del municipi, cal que EICON demani al titular si disposa de l’informe previ de compatibilitat urbanística o bé fer els passos necessaris per comprovar-ho amb l’Ajuntament

Addicionalment, pel que fa a les activitats de l’annex III.2 ubicades al municipi de Barcelona, caldrà que EICON comprovi mitjançant el programa informàtic subministrat per l’Ajuntament si l’activitat està admesa, no admesa, admesa a precari, consultar amb el tècnic o activitat suspesa. Encara que ha de quedar clar que el programa és una eina d'ajuda informàtica, però no està exempta d'errors , per tant cal sempre assegurar-se de que la resolució que dicta el programa és la correcta. Entre altres hi han planejaments que no es poden programar i per tant el programa no contempla.

 • Si l’activitat resulta No admesa, es comunicarà al titular i s’anul·larà la certificació tècnica.
 • Si l’activitat resulta Admesa a precari per estar afectada per algun Pla urbanístic, es comunicarà al titular per tal que decideixi si desitja continuar o no amb el tràmit. Un cop es disposi de resposta escrita del titular, s’incorporarà a l’expedient i es continuarà amb el tràmit o bé s’anul·larà l’expedient de certificació tècnica.
 • Si l’activitat resulta que s’ha de Consultar amb el tècnic, EICON comprovarà el compliment de la normativa per part de l’activitat objecte del projecte. Són aquets casos que caldrà prestar atenció per la seva casuística.
 • Si l’activitat resulta Suspesa, es comunicarà al titular i s’anul·larà la certificació tècnica. Caldrà que a l’expedient de certificació tècnica d’EICON hi hagi evidència escrita de la consulta al programa de l’Ajuntament de Barcelona, del seu resultat i de les comunicacions amb el titular, si escau.

Un cop EICON tingui evidència escrita de la compatibilitat urbanística de l’activitat, el tècnic responsable de l’actuació avaluarà si la documentació tècnica evidencia a priori un compliment de la normativa aplicable a l’establiment.

L’informe de revisió de la documentació tècnica tindrà, com a mínim, la següent informació:

 • Identificació de l’expedient.
 • Identificació de l’establiment: Nom, adreça, tipus d’activitat, classificació.
 • Identificació d’EICON i del tècnic responsable de l’actuació.
 • Referència a l’evidència del compliment urbanístic de l’activitat.
 • Normativa aplicable a l’establiment i llista de les comprovacions fetes sobre la documentació tècnica de l’establiment.
 • Data de la revisió documental.
 • Signatura i pronunciament del tècnic responsable de l’actuació sobre la continuació de la certificació tècnica:
  • Compliment a nivell documental de la normativa aplicable: El projecte tècnic avaluat compleix a nivell documental amb la normativa aplicable. Amb aquest pronunciament finalitza l’etapa de revisió documental i programa la visita a l’establiment.
  • Incompliment esmenable a nivell documental: El projecte tècnic avaluat no compleix totalment amb la normativa aplicable, per aquest motiu el tècnic responsable de la certificació sol·licita informació addicional, esmenes lleus o aclariments. Un cop es disposi de la resposta del representant de l’establiment, es fa un nou informe de revisió de documentació, deixant traçabilitat del número de revisió de l’informe i de les dates de les revisions anteriors. Aquest procediment es repeteix les vegades que sigui necessari fins que el pronunciament de l’informe de revisió documental sigui “Compliment a nivell documental de la normativa aplicable”. Només en casos excepcionals degudament justificats es podrà programar la visita a l’establiment si l’informe de revisió documental conté aquest pronunciament.
  • Incompliment de la normativa aplicable: El projecte tècnic avaluat no compleix amb la normativa aplicable i cal que es redacti de nou. Aquest fet es comunica al titular per tal que decideixi si vol continuar amb la certificació tècnica.
2. Execució de la certificació tècnica a l’establiment

Un cop el tècnic responsable de l’actuació hagi avaluat el compliment a nivell documental del projecte tècnic mitjançant un informe de revisió documental, es programarà la visita de certificació tècnica sempre que EICON disposi de tres còpies de la certificació del tècnic competent conforme l’activitat s’adequa al projecte o documentació tècnica presentada i que es compleixen tots els requisits ambientals. Aleshores EICON elaborarà i documentarà una planificació de l’execució de la certificació tècnica, que comprèn una descripció detallada i temporitzada de les actuacions previstes (abast de la certificació), amb el contingut mínim següent:

 • Les activitats de comprovació de les determinacions ambientals legals aplicables i la documentació necessària per dur a terme aquestes comprovacions (p.ex.: registres, certificats, factures, etc.).
 • Les activitats de mesurament dels paràmetres necessaris d’acord amb la normativa aplicable.
 • La identificació del personal tècnic habilitat d’EICON que participarà en cada actuació del control.
 • La identificació dels interlocutors per part de l’establiment.

El document de planificació de l’actuació de control es podrà complementar amb la informació relativa als materials i els recursos que han d’estar disponibles (p.ex.: elements de seguretat, connexions elèctriques...) i qualsevol altra informació que per part del responsable tècnic es consideri rellevant (p.ex.: règim de funcionament de l’activitat, documentació original objecte de verificació...). Aquesta planificació s’enviarà al titular de l’establiment, juntament amb l’informe de revisió documental de compliment de la normativa, amb anterioritat a l’inici del control.

A més, caldrà comunicar a l’Ajuntament i a l’OAEC la realització de la certificació tècnica amb una antelació mínima de 3 dies laborables, d’acord amb el que s’estableix als procediments.

Els Ajuntaments poden establir altres sistemes o requeriments en la comunicació de les actuacions. Si no hi ha indicacions més específiques per part de l’Ajuntament, EICON seguirà el que s’estableix en aquest document de criteris.

EICON emetrà en cada visita a la instal·lació un registre que contindrà, com a mínim, el dia de la visita, hora d’inici i de finalització, el representant d’EICON i de l’establiment, les condicions de funcionament i una relació de les actuacions dutes a terme, documentació consultada, fets constatats, incompliments de la normativa detectats, etc. Aquest registre servirà per aixecar l’acta final, així com per donar compliment al punt 7.3 de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 en quant han de permetre dur a terme la supervisió de la inspecció per part de OAEC.

3. Finalització de la certificació tècnica

Un cop el tècnic responsable d’EICON constati que la certificació tècnica és conforme sense incompliments respecte del projecte ni de la normativa aplicable, el tècnic responsable de l’actuació emetrà el certificat tècnic de conformitat (d’acord amb el format d’EIOCN o el format propi previst per l’Ajuntament) i un informe annex al certificat tècnic que contindrà, com a mínim, les dades següents:

 • Identificació de l’expedient.
 • Identificació de la persona, física o jurídica, titular de l’activitat.
 • Dades de l’establiment i de la persona que assisteix com a representant de l’establiment. Identificació d’EICON i del/de la tècnic/a habilitat/da responsable de l’actuació de la certificació tècnica.
 • Descripció del règim de funcionament de l’activitat durant l’actuació de certificació tècnica.
 • Referència a la comprovació de la compatibilitat urbanística de l’activitat (informe de l’Ajuntament o altres) i a l’informe de revisió documental final.
 • Detall de les visites a l’establiment especificant els dies de realització, així com les actuacions i personal tècnic que hi ha participat (tant les visites del tècnic responsable de l’actuació com les visites de presa de mostra o mesurament)
 • Referència als informes de presa de mostra o mesurament inclosos dins la certificació tècnica, que caldrà que s’adjuntin a l’informe.
 • Llista de comprovació de totes les prescripcions normatives aplicables, deixant un registre clar i traçable de la prescripció i de la comprovació feta pel tècnic responsable de l’actuació. Aquesta llista es farà en base a les comprovacions reflectides als registres primaris de cada visita, que tindran traçabilitat amb aquest informe final.
 • Descripció de les modificacions respecte de projecte detectades, si escau.
 • Pronunciament final favorable del tècnic responsable de la certificació respecte del compliment dels requeriments, les emissions i les condicions tècniques determinades per la normativa ambiental.

Finalment, es lliurarà al representant de l’establiment, per tal que pugui completar el tràmit de comunicació davant de l’Ajuntament:

 • Dues còpies del projecte tècnic revisat amb el segell d’EICON.
 • Dues còpies del certificat del tècnic competent amb el segell d’EICON.
 • Dos originals del Certificat tècnic de conformitat emès pel tècnic habilitat d’EICON responsable de la certificació tècnica.
 • Dos originals de l’informe annex al certificat tècnic de conformitat, que inclou els informes de mesurament i presa de mostra, si n’hi ha.

Amb aquest lliurament de documentació, EICON finalitzarà l’actuació de certificació tècnica. Tot l’expedient de certificació tècnica ha de ser conservat per EICON un mínim de 5 anys d’acord amb allò establert al Decret 60/2015 i de 10 anys per l’establert en el RD 2200/1995.

ACTIVITATS

En l’abast de control pel qual estem habilitats, es troben les activitats següents:

Annex II de la LPCAA
 • 12.19a - Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport que fan operacions de pintura i/o tractament de superfície
 • 12.20 - Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna.
 • 12.23 - Laboratoris d’anàlisi i de recerca, amb una superfície superior a 75 m2 (excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars)
 • 12.25 - Hospitals, clíniques i altres establiments sanitaris amb un nombre superior a 100 llits per a l'hospitalització o l'ingrés de pacients.
 • 12.26 - Centres d’assistència primària i hospitals de dia amb una superfície superior a 750 m2.
 • 12.35 - Camps de Golf
 • 12.37 - Càmpings amb un màxim de 1.500 unitats d’acampada.
 • 12.41 - Instal·lacions per a la neteja en sec, amb una superfície superior a 500 m2.
 • 12.52 - Pistes permanents de curses i de proves per a vehicles motoritzats, amb una superfície de fins a 5 hectàrees.
 • 12.54 - Parcs temàtics amb una superfície de fins a 20 hectàrees.
 • 12.59 - Emmagatzematge o manipulació de biomassa d’origen vegetal (aprofitaments forestals, tractaments silvícoles, restes de jardineria, cultius energètics, serradures...) o de productes d’aquesta (llenya, pèl·let, estella, briquetes...) amb una capacitat superior a 10.000 m3.
Annex III de la LPCAA
 • 7.6 - Carnisseries amb obrador
 • 7.7 - Fleques amb forns de potència > 7,5 kW
 • 10.33 - Centres i establiments que allotgen, comercialitzen, tracten i reprodueixen animals.
 • 12.19b - Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport que no fan operacions de pintura i/o tractament de superfície
 • 12.23 - Laboratoris d’anàlisi i de recerca, amb una superfície de fins a 75 m2 (excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars)
 • 12.41 - Instal·lacions per a la neteja en sec, amb una superfície superior a 500 m2.
 • 12.46 - Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície superior a 500 m2
 • 12.59 - Emmagatzematge o manipulació de biomassa d’origen vegetal (aprofitaments forestals, tractaments silvícoles, restes de jardineria, cultius energètics, serradures...) o de productes d’aquesta (llenya, pèl·let, estella, briquetes...) amb una capacitat inferior a 10.000 m3.

En el cas particular de l’Ajuntament de Barcelona segons l’ordenança reguladora d’activitats dicta els següents annexos:

Annex II
 • 12.3/1 - Taller d’arts gràfiques (impremta) amb
  Quantitat emmagatzemada de tintes, pigments, etc. (> 1.000 kg)
  la Superfície és (> 500 m2)
 • 12.3/2 - Copisteria o impremta rapida, sense maquinaria d’impremta diferent de l’offset limitat a format A3, amb
  quantitat emmagatzemada de tintes, tòners, etc. (> 1000 kg)
  Superfície taller + magatzem (>500 m2)
 • 12.10 - Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, productes petrolífers, gasos combustibles i d’altres productes perillosos), amb
  una capacitat de magatzem > 50 m3
  Instal·lacions expressament excloses de tramitació en la reglamentació de seguretat industrial aplicable
 • 12.18a - Tallers de reparació mecànica, exclosos els de reparació de vehicles automòbils, que disposin d’instal·lacions de pintura i tractaments de superfícies
 • 12.19a - Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport, que fan operacions de pintura
 • 12.20 - Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna
 • 12.20/1 - Instal·lació de subministrament de carburants per a vehicles propis
 • 12.23 - Laboratoris d’anàlisi de recerca(excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars) amb una superfície amb una superfície > 75 m2
 • 12.25 - Hospitals, clíniques, establiments sanitaris i centres socio-sanitaris, amb llits d’internament o ingrés
  > 100 llits
 • 12.26 - Centres d’assistència primària, centres o hospitals de dia, i centres mèdics especialitzats sense internament (diàlisi, radioteràpia, rehabilitació, cirurgia ambulatòria, medicina estètica, etc.) amb
  Una superfície > 750 m2
 • 12.31 - Forns crematoris en hospitals i cementiris
 • 12.35.a1 - Activitats d’espectacles
 • 12.35.a1 - Espectacles teatrals amb
  aforament > 150 uts
 • 12.35.a1 - Espectacles d’audicions amb
  aforament > 150 uts
 • 12.35.a1 - Espectacles musicals amb
  aforament > 150 uts
 • 12.35.a1 - Espectacles de circ amb
  aforament > 150 uts
 • 12.35.a1 - Espectacles amb intervenció d’animals, amb
  aforament > 150 uts
 • 12.35.a1 - Manifestacions festives de caràcter cultural o tradicional
 • 12.35.a1 - Espectacles eròtics: peep shows, cabines porno, etc.
 • 12.35.a1 - Altres Espectacles: esportius, folklore, realitat virtual, etc. amb
  aforament > 150 uts
 • 12.35.a2 - Activitats recreatives esportives
 • 12.35.a2 - Activitats recreatives de pràctica esportiva amb
  Una superfície > 500 m2
  aforament > 150 uts
 • 12.35.a3 - Activitats recreatives musicals
 • 12.35.a3 - Bar musical, amb actuacions o no i que ocupa espais a l’aire lliure: terrassa, vetllador, etc.
 • 12.35.a3 - Discoteca que ocupa espais a l’aire lliure: terrassa, vetllador, etc.
 • 12.35.a3 - Sala de ball que ocupa espais a l’aire lliure: terrassa, vetllador, etc.
 • 12.35.a3 - Sala de festes que ocupa espais a l’aire lliure: terrassa, vetllador, etc.
 • 12.35.a3 - Sala de concerts que ocupa espais a l’aire lliure: terrassa, vetllador, etc. i que té un
  aforament > 150 uts
 • 12.35.a3 - Discoteca de joventut que té un
  aforament > 150 uts
 • 12.35.a3 - Karaoke que té un
  aforament > 150 uts
 • 12.35.a3 - Sala de festes d’infància i joventut que té un
  aforament > 150 uts
 • 12.35.a3 - Cafè teatre / Cafè concert que té un
  aforament > 150 uts
 • 12.35.a3 - Establiment d’horari especial que té un
  aforament > 150 uts
 • 12.35.a3 - Activitats recreatives musicals amb reservats amb o sense pista i amb o sense escenari
 • 12.35.b - Activitats de restauració
 • 12.35.b - Bar i que ocupa espais a l’aire lliure: terrassa, vetllador, etc.
 • 12.35.b - Restaurant, que ocupa espais a l’aire lliure: terrassa, vetllador, etc.
 • 12.35.b - Restaurant Bar, que ocupa espais a l’aire lliure: terrassa, vetllador, etc. i que té un
  aforament > 150 uts
 • 12.35.b - Gelateries i orxateries, que ocupa espais a l’aire lliure: terrassa, vetllador, etc. i que té un
  aforament > 150 uts
 • 12.35.b - Saló de banquets / events, que ocupa espais a l’aire lliure: terrassa, vetllador, etc. i que té un
  aforament > 150 uts
 • 12.35.a4 - Activitats recreatives de jocs d’atzar i apostes: bingos, casinos, salons de joc, etc.
 • 12.35.a8 - Altres activitats de pública concurrència: Centres de culte amb:
  aforament > 90 uts
  Una superfície > 100 m2
 • 12.35 - Camps de Golf
 • 12.36 - Hoteleria i similars (residencies d’estudiants, etc.) amb un nombre d’habitacions
  > 400 uts
 • 12.37 - Càmping, amb un nombre d’unitats d’acampada
  ≤ 1500 uts
 • 12.41 - Instal·lacions de neteja en sec, amb una superfície
  > 500 m2
 • 12.47 - Instal·lació i activitats de neteja de vehicles, excepte interior de cisternes
 • 12.52 - Pista permanent per a proves i curses de vehicles motoritzats, amb superfície ≤ 5 Ha
 • 12.53 Emmagatzematge de productes petrolífers amb capacitat de ≤ 100.000 t
 • 12.54 - Parcs temàtics amb superfície ≤ 20 Ha
 • 13.1.1a - Exposició i/o venda al detall d’articles o productes perillosos: productes químics, petrolífers, gasos combustibles i d’altres, no exclòs del tràmit en la reglamentació de seguretat industrial o amb una capacitat de magatzem > 50 m3 o superfície neta de venda de > 400 m2
 • 13.3.7 - Node de telecomunicacions per cable, amb grup electrogen de potència (> 200 kW)
Annex III (Annexos III de l’OMAIIA (III.2a i III.2b)) - Annex III.2
 • a 7.6 - Carnisseries amb obrador
 • a 7.7 - Fleca amb potència de forns >7,5 kW
 • b 7.7 - Fleca amb potència de forns ≤7,5 kW
 • a 12.3/1 - Taller d’arts gràfiques (impremta) amb
  La Quantitat emmagatzemada de tintes, pigments, etc. (≤ 1.000 kg)
  la Superfície és (≤ 500 m2)
 • b 12.3/2 - Copisteria o impremta rapida, sense maquinaria d’impremta diferent de l’offset limitat a format A3, amb
  quantitat emmagatzemada de tintes, tòners, etc. (≤ 1000 kg)
  Superfície taller + magatzem (≤500 m2)
 • a 12.10 - Dipòsit i emmagatzematge de productes perillosos (productes químics, productes petrolífers, gasos combustibles i d’altres productes perillosos), amb
  una capacitat de magatzem ≤ 50 m3
  Instal·lacions NO excloses de tramitació en la reglamentació de seguretat industrial aplicable
 • b 12.11 - Dipòsit i emmagatzematge no frigorífic de mercaderies no incloses en altres epígrafs, amb
  una superfície > 50 m2
  Densitat de Càrrega de foc ponderada total > 200 MCal/m2
 • b 12.11/1 - Dipòsit i emmagatzematge frigorífic de mercaderies no incloses en altres epígrafs, amb
  una superfície > 50 m2
  Densitat de Càrrega de foc ponderada total > 200 MCal/m2
 • b 12.11/2 - Agència de transports amb magatzem per a les mercaderies
 • b 12.11/3 - Agencia de petita paqueteria (missatgeria) amb magatzem de recepció i/o lliurament, que utilitzi solament vehicles lleugers (NOTA 5), amb superfície total del local (>200 m2)
 • a 12.18b - Tallers de reparació mecànica, exclosos els de reparació de vehicles automòbils, que disposin d’instal·lacions de pintura i tractaments de superfícies
 • a 12.19b - Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport, que no fan operacions amb pintura
 • b 12.19b/1 - Centre de revisió tècnica de vehicles, sense reparació
 • a 12.23 - Laboratoris d’anàlisi de recerca(excloent-ne despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars) amb una superfície amb una superfície ≤75 m2
 • b 12.24/1 - Revelat automàtic o manual de fotografia, quan no serveixi com a majorista a altres establiments, amb superfície (>200 m2)
 • a 12.25 - Hospitals, clíniques, establiments sanitaris i centres socio-sanitaris, amb llits d’internament o ingrés (unitats)
  < 100 llits
 • a 12.26 - Centres d’assistència primària, centres o hospitals de dia, i centres mèdics especialitzats sense internament (diàlisi, radioteràpia, rehabilitació, cirurgia ambulatòria, medicina estètica, etc.).
  Amb superfície≤ 750 m2
 • b 12.26/1 - Consultoris d’atenció medico-sanitària a les persones, no inclosos ni amb instal·lacions incloses en altres epígrafs.
  Que disposa d’equips radiants (de diagnosi per la imatge, etc.) diferents de l’ecografia o els raigs X d’odontologia o amb una superfície >500 m2
 • b 12.26/2 - Consultoris d’atenció No mèdica a la salut de les persones, no inclosos ni amb instal·lacions incloses en altres epígrafs amb una superfície > 500 m2
 • a 12.27 - Centres geriàtrics
 • a 12.28 - Centres de diagnosi per la imatge
 • a 12.29 - Serveis funeraris
 • a 12.30 - Cementiris
 • a 12.32 - Centres Veterinaris
 • a 12.33 - Centres i establiments que alberguen, comercialitzen, tracten i/o reprodueixen animals
 • a 12.34 - Centres de cria i subministrament i centres usuaris d’animals d’experimentació.
 • 12.35.a1 - Activitats d’espectacles
 • a 12.35.a1 - Espectacles cinematogràfics
 • a 12.35.a1 - Espectacles teatrals amb
  aforament ≤ 150 uts
 • a 12.35.a1 - Espectacles d’audicions amb
  aforament ≤ 150 uts
 • a 12.35.a1 Espectacles musicals amb
  aforament ≤ 150 uts
 • a 12.35.a1 - Espectacles de circ amb
  aforament ≤ 150 uts
 • a 12.35.a1 Espectacles amb intervenció d’animals, amb
  aforament ≤ 150 uts
 • a 12.35.a1 Altres Espectacles: esportius, folklore, realitat virtual, etc. amb
  aforament ≤ 150 uts
 • 12.35.a2 - Activitats recreatives esportives
 • a 12.35.a2 - Activitats recreatives de pràctica esportiva amb
  Una superfície ≤ 500 m2
  aforament ≤ 150 uts
 • 12.35.a3 - Activitats recreatives musicals
 • a 12.35.a3 - Bar musical, amb actuacions o no i que no ocupa espais a l’aire lliure: terrassa, vetllador, etc.
 • a 12.35.a3 - Discoteca que no ocupa espais a l’aire lliure: terrassa, vetllador, etc.
 • a 12.35.a3 - Sala de ball que no ocupa espais a l’aire lliure: terrassa, vetllador, etc.
 • a 12.35.a3 - Sala de festes que no ocupa espais a l’aire lliure: terrassa, vetllador, etc.
 • a 12.35.a3 - Sala de concerts que no ocupa espais a l’aire lliure: terrassa, vetllador, etc. i que té un
  aforament ≤ 150 uts
 • a 12.35.a3 - Sala de concerts que ocupa espais a l’aire lliure: terrassa, vetllador, etc. i que té un
  aforament ≤ 150 uts
 • a 12.35.a3 - Discoteca de joventut que té un
  aforament ≤ 150 uts
 • a 12.35.a3 - Karaoke que té un
  aforament ≤150 uts
 • a 12.35.a3 - Sala de festes d’infància i joventut que té un
  aforament ≤ 150 uts
 • a 12.35.a3 - Cafè teatre / Cafè concert que té un
  aforament ≤ 150 uts
 • a 12.35.a3 - Establiment d’horari especial que té un
  aforament ≤ 150 uts
 • a 12.35.a3 - Activitats recreatives musicals amb reservats amb o sense pista i amb o sense escenari
 • 12.35.b - Activitats de restauració
 • a 12.35.b - Bar i que ocupa espais a l’aire lliure: terrassa, vetllador, etc.
 • 12.35.b - Restaurant, que NO ocupa espais a l’aire lliure: terrassa, vetllador, etc
 • a 12.35.b - Restaurant Bar, que NO ocupa espais a l’aire lliure: terrassa, vetllador, etc. i que té un
  aforament ≤ 150 uts
 • a 12.35.b - Gelateries i orxateries, que NO ocupa espais a l’aire lliure: terrassa, vetllador, etc. i que té un
  aforament ≤ 150 uts
 • a 12.35.b - Saló de banquets / events, que NO ocupa espais a l’aire lliure: terrassa, vetllador, etc. i que té un
  aforament ≤ 150 uts
 • a 12.35.a5 - Altres activitats recreatives formatives: ludoteques
 • b 12.35.a6 - Altres activitats de pública concurrència: museus, biblioteques, sales de conferències, centres cívics
 • b 12.35.a8 - Altres activitats de pública concurrència: Centres de culte amb:
  aforament ≤ 90 uts
  Una superfície ≤ 100 m2
  Ja existents
 • a 12.36 - Hoteleria i similars (residencies d’estudiants, etc.) amb un nombre d’habitacions
  ≤ 400 uts
 • a 12.38 - Cases de colònies, granges escola, aules de natura i albergs de joventut
 • a 12.40 - Bugaderia no industrial
 • a 12.41 - Instal·lacions de neteja en sec, amb una superfície≤ 500 m2
 • a 12.45 - Campaments juvenils
 • 12.46 - Activitats de garatge o aparcament de vehicles:
 • a 12.46/1 - Aparcaments privat o públic de vehicles lleugers amb una superfície de > 100 m2
 • a 12.46/3 - Aparcaments privat o públic de vehicles pesants amb una superfície de > 100 m2
 • b 12.46/3 - Aparcaments privat o públic de vehicles pesants amb una superfície de ≤ 100 m2
 • a 12.48 - Centre docent amb aforament > 10 uts
 • a 12.49/1 - Gran establiment comercial territorial individual, de superfície neta de venda > 2.500 m2
 • a 12.49/2 - Gran establiment comercial individual, de superfície neta de venda ≤ 2.500 m2 i > 1.300 m2
 • a 12.49/3 - Establiment comercial mitjà individual, de superfície neta de venda ≤ 1.300 m2i > 800 m2
 • a 12.49/4 - Establiment comercial individual, de superfície neta de venda ≤ 800 m2i > 400 m2
 • a 12.49/6 - Establiment comercial col·lectiu: Centres comercials, Galeries i Centres privats d’alimentació, etc. amb superfície neta de venda > 400 m2
 • 12.51 - Qualsevol altra activitat o instal·lació amb incidència ambiental i que no estigui inclosa en altres epígrafs, entre les quals s’expliciten:
 • b 12.51/1 - Instal·lacions amb incidència ambiental: Estació receptora d’energia elèctrica: Centrals i subestacions de transformació AT/MT
 • b 12.51/2 - Activitat amb incidència ambiental: Planta desalinitzadora
 • b 12.51/3 - Activitat amb incidència ambiental: Taller de proves, retimbrat i/o emplenat d’extintors, tubs o altres aparells sotmesos a pressió
 • b 12.51/4 - Activitat amb incidència ambiental: Taller de reompliment d’ampolles d’aire o gasos comprimits
 • b 12.51/6 - Activitat amb incidència ambiental: Establiment amb obrador i/o cuina industrial per a l’elaboració de plats preparats sense venda al públic ni degustació (catering)
 • b 12.51/7 - Activitat amb incidència ambiental: Conjunt de trasters d’ús privat, sense emmagatzematge de productes perillosos: químics, petrolífers, gasos combustibles, tòxics o d’altres
 • b 12.51/8 - Activitat amb incidència ambiental: Tallers de reparació o manteniment, no inclosos en cap altre epígraf, d’objectes o articles diversos, amb
  instal·lacions de pintura
  Superfície de taller > 150 m2
  Superfície de magatzem > 50 m2
 • b 12.51/9 - Activitat amb incidència ambiental: Tallers de producció artesanal d’objectes o articles diversos, no inclosos en cap altre epígraf, amb
  instal·lacions de pintura
  Superfície de taller > 150 m2
  Superfície de magatzem > 50 m2
 • b 12.51/10 - Activitat amb incidència ambiental: Estudis de filmacions, doblatge, muntatge o sonorització de films o vídeo, amb
  superfície total > 500 m2
  si disposen de platós accessibles al públic
 • b 12.51/11 - Activitat amb incidència ambiental: Gravació de CDs, DVDs, cassets o suports similars, enregistrats amb so i/o imatge, per duplicació des de màsters, amb superfície total > 200 m2
 • b 12.51/12 - Activitat amb incidència ambiental: Estudi fotogràfic, amb superfície total > 500 m2
 • b 12.51/13 - Activitat amb incidència ambiental: Estudis de realització de programes de ràdio o televisió, sense platós oberts al públic, amb superfície total > 500 m2
 • b 12.51/14 - Activitat amb incidència ambiental: Estudi d’enregistrament de so per a grups musicals o similars
 • b 12.51/15 - Activitat amb incidència ambiental: Local per a assaigs musicals, de teatre, circ o similars
 • a 12.51/17 - Activitat amb incidència ambiental: Venda al detall de pirotècnia dins d’un local o edifici, sigui amb caràcter permanent o de temporada
 • b 12.51/18 - Activitat amb incidència ambiental: Casal per a persones grans, persones amb disminucions, o col·lectius similars, quan la superfície total útil sigui > 500 m2
 • b 12.51/19 - Activitat amb incidència ambiental: Casa o centre de reunió, o de difusió de la cultura, valors o afeccions d’un col·lectiu específic, quan la superfície total útil sigui > 500 m2
 • b 12.56 - Establiments de turisme rural
 • b 12.57 - Establiments d’apartaments turístics
 • b 12.58 - Magatzem de productes de roca ornamental, amb una superfície de magatzem de > 50 m2
 • b 12.59 - Espectacles públics i activitats recreatives NO incloses en la normativa específica
 • a 13/1.1a - Exposició i/o venda al detall d’articles o productes perillosos: productes químics, petrolífers, gasos combustibles i d’altres, exclòs del tràmit en la reglamentació de seguretat industrial o amb una capacitat de magatzem ≤ 50 m3 o superfície neta de venda de > 400 m2
 • b 13/1.1a - Exposició i/o venda al detall d’articles o productes perillosos: productes químics, petrolífers, gasos combustibles i d’altres, exclòs del tràmit en la reglamentació de seguretat industrial o amb una capacitat de magatzem ≤ 50 m3 o superfície neta de venda de ≤ 400 m2
 • a 13/1.1b - Exposició i/o venda al detall d’articles o productes no perillosos, no alimentaris, constituïts majoritàriament per materials combustibles, amb superfície neta de venda de > 400 m2
 • b 13/1.1b - Exposició i/o venda al detall d’articles o productes no perillosos, no alimentaris, constituïts majoritàriament per materials combustibles, amb superfície neta de venda de ≤ 400 i > 150 m2 i superfície de magatzem de > 50 m2
 • a 13/1.2 - Exposició i/o venda al detall d’articles o productes no alimentaris no constituïts majoritàriament per materials combustibles, amb superfície neta de venda de > 400 m2
 • b 13/1.2 - Exposició i/o venda al detall d’articles o productes no alimentaris no constituïts majoritàriament per materials combustibles, amb superfície neta de venda de ≤ 400 m2 i > 100 m2 i superfície de magatzem de > 100 m2
 • a 13/1.4 - Exposició i/o venda al detall d’animals de companyia, amb superfície neta de venda de > 400 m2
 • a 13/1.4 - Exposició i/o venda al detall d’animals de companyia, amb superfície neta de venda de ≤ 400 m2
 • b 13/1.5 - Petit comerç no alimentari, autoritzable en galeria de metro, amb superfície > 100 m2
 • a 13/2.1 - Establiment de venda al detall mixta, alimentari i no alimentari: Botiga de conveniència o botiga annexa a gasolinera, amb superfície neta de venda > 400 m2
 • b 13/2.1 - Establiment de venda al detall mixta, alimentari i no alimentari: Botiga de conveniència o botiga annexa a gasolinera, amb superfície neta de venda ≤ 400 m2
 • a 13/2.2 - Especialista d’alimentació, que disposi d’obrador, o d’elements de cocció, o de més de 5 m3 de volum frigorífic, o de zona de degustació amb superfície neta de venda > 400 m2
 • b 13/2.2 - Especialista d’alimentació, que disposi d’obrador, o d’elements de cocció, o de més de 5 m3 de volum frigorífic, o de zona de degustació amb superfície neta de venda ≤ 400 m2
 • a 13/2.3 - Polivalent, autoservei o superservei d’alimentació, que disposi d’obrador, o d’elements de cocció, o de més de 5 m3 de volum frigorífic, , amb superfície neta de venda > 400 m2
 • b 13/2.3 - Polivalent, autoservei o superservei d’alimentació, que disposi d’obrador, o d’elements de cocció, o de més de 5 m3 de volum frigorífic, , amb superfície neta de venda ≤ 400 m2
 • a 13/2.4 - Especialista d’alimentació sense zona de degustació, que no disposi d’obrador, ni d’elements de cocció, ni de més de 5 m3 de volum frigorífic, amb superfície neta de venda > 400 m2
 • b 13.2.4 - Especialista d’alimentació sense zona de degustació, que no disposi d’obrador, ni d’elements de cocció, ni de més de 5 m3 de volum frigorífic, amb superfície neta de venda ≤ 400 m2 i > 150 m2 i superfície de magatzem de > 50 m2
 • a 13/2.6 - Polivalent, autoservei o superservei d’alimentació, que no disposi d’obrador, ni d’elements de cocció, ni de més de 5 m3 de volum frigorífic, amb superfície neta de venda > 400 m2
 • b 13/2.6 - Polivalent, autoservei o superservei d’alimentació, que no disposi d’obrador, ni d’elements de cocció, ni de més de 5 m3 de volum frigorífic, amb superfície neta de venda ≤ 400 m2 i > 150 m2 i superfície de magatzem de > 50 m2
 • b 13/2.7 - Parada autoritzable en Centre Privat o Galeria Privada d’Alimentació amb superfície neta de venda > 100 m2
 • b 13/2.8 - Petita botiga de caramels i gelats, autoritzable en galeria de metro amb
 • superfície neta de venda > 100 m2
 • b 13/3.1 - Gabinet de tatuatge, piercing o similars
 • b 13/3.2. - Local de pràctiques psicofísiques no esportives (ioga, relaxació, etc.), amb superfície útil > 50 m2 i capacitat de > 6 practicants
 • b 13/3.4 - Local per a custòdia i/o jocs infantils (no docent)
 • b 13/3.5 - Menjador col·lectiu (no obert al públic)
 • b 13/3.6 - Rentat i/o neteja en sec: Local per a la recepció i lliurament amb superfície neta d’atenció al públic > 150 m2 i superfície de magatzem de > 50 m2
 • b 13/3.7 - Node de telecomunicacions per cable, amb grup electrogen de potència (≤ 200 i > 10 kW)
 • b 13/3.8 - Establiment dedicat als serveis personals relatius a l’estètica i imatge, sense tractaments de medicina estètica, i sense instal·lacions incloses en altres epígrafs, amb superfície destinada a aquest ús > 200 m2
 • b 13/3.9 - Oficines, despatxos o serveis d’ús administratiu, amb o sense atenció al públic, amb superfície d’ús administratiu > 500 m2
 • b 13/4.1 - Activitat no inclosa en cap epígraf i sense incidència ambienta
 • b 13/7 - Tinença, manteniment i cura d’animal salvatge com a animal de companyia, quan sigui autoritzable
 • a 14/1.3 - Caldera de calefacció/aigua calenta sanitària, individual, amb potència > 20.000 kCal/h
 • a 14/1.4 - Instal·lació de calderes de calefacció/aigua calenta sanitària, centralitzada, amb potència 20.000 kCal/h
 • b 14.1.5 - Condicionament d’aire ambiental amb aparells autònoms, compactes o partits, amb unitats exteriors no agrupades al mateix recinte, amb
  Potència del compressor > 10 kW
  Potència frigorífica total > 20.000 kCal/h
  Potència calorífica total > 20.000 kCal/h
 • b 14.1.6 - Condicionament d’aire ambiental amb aparells autònoms, compactes o partits, amb unitats exteriors agrupades al mateix recinte
 • b 14.1.7 - Condicionament d’aire ambiental centralitzat
 • b 14/2.1 - Transformadors MT/BT, amb potència > 2.000 kVA
 • b 14/3.1 - Aparells motoritzats de transport de persones o mercaderies de recorregut horitzontal o inclinat
 • b 14/4.1 - Grup de pressió per a aigua d’instal·lació contra incendis