0

info@eicon.cat + 34 877 018 888

OST

OST-BNC

l’Agencia de l’Energia de Barcelona (AEB)

EICON – Entidad Integral de Control, S.L. es troba habilitada per part de l’Agencia de l’Energia de Barcelona (AEB) com a Entitat de la validació d’instal·lacions de plaques solars per a aigua calenta sanitària, d’acord amb l’Ordenança Solar Tèrmica de Barcelona, i el Títol 8 de l’Ordenança de Media Ambient de Barcelona.

Aquesta habilitació, ens permet realitzar la comprovació del compliment normatiu i prescriptiu de la instal·lació a les condicions específiques de la documentació tècnica presentada a l’Agència de l’Energia de Barcelona.
L’actuació de comprovació es porta a terme seguint les directrius tècniques regulades des de l’AEB.

SERVEIS DE VALIDACIÓ DE LA D’INSTAL·LACIONS DE PLAQUES SOLARS PER A AIGUA CALENTA SANITÀRIA

El títol 8 de sobre Energia solar de l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona -OMA- (BOPB del 2 de Maig de 2011), regula l’obligatorietat de preveure sistemes d’aprofitament de l’energia solar per a la producció d’aigua calenta sanitària i per a producció d'electricitat, en edificis de nova planta o construccions, rehabilitació o canvi d'ús integral.

La seva justificació és un tràmit previ a la obtenció de la llicència d’obres i del permís de primera ocupació, que es formalitza mitjançant un informe complementari (informe solar) que emet l’Agència d’Energia de Barcelona.

D’acord amb l’article 81-9 de l’OMA, EICON disposa de l’acreditació, per part de l’AEB, per portar a terme l’exercici de validació dels sistemes d’energia solar tèrmica en els edificis al municipi de Barcelona.