0

info@eicon.cat + 34 877 018 888

RIPCI I RSCIEI

RIPCI I RSCIEI

l’acreditació ENAC (528/EI773) )

EICON – Entidad Integral de Control, S.L. disposa de l’acreditació ENAC (528/EI773) per tramitar inspeccions periòdiques segons el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RD 513/2017 -RIPCI), i el Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RD 2267/2004 -RSCIEI).

INSPECCIONS PERIÒDIQUES EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS (RIPCI I RSCIEI)

D’acord amb la Nota aclaridora NA-PCI 1/2019, emesa per part de la Subdirecció General de Seguretat Industrial, s’harmonitza la normativa aplicable per als edificis, en matèria d'inspeccions periòdiques en les instal·lacions de protecció contra incendis.

En aquest sentit, i pel que fa al RIPCI, aquest especifica que les instal·lacions de protecció activa contra incendis han de sotmetre’s, per part d’un organisme de control acreditat per ENAC, a un exercici d’inspecció, cada 10 anys, per verificar-ne el seu correcte funcionament, així com per comprovar la disponibilitat de la documentació relativa a la seva posada en servei, i al manteniment practicat associat.
Per a les instal·lacions de protecció contra incendis existents, amb deu anys o més des de la seva posada en servei a l'entrada en vigor del Reglament (12-12-2017), s'hauran de sotmetre a inspecció en els següents terminis màxims:

 

>> Instal·lacions amb una antiguitat major o igual a 20 anys: en el termini de 1 any (12-12-18).
>> Instal·lacions amb una antiguitat major o igual a 15 anys i menor de 20 anys: en el termini de 2 anys (12-12-2019).
>> Instal·lacions amb una antiguitat major o igual a 10 anys i menor de 15 anys: en el termini de 3 anys (12-12-2020).

 

Pel que fa als establiments industrials, d’acord amb el RSCIEI, s’estableix el règim d’inspeccions periòdiques en funció de el risc de l’establiment industrial. En aquest cas, l’objecte de l’exercici d’inspecció s’emmarca en verificar altres aspectes de la seguretat contra incendis com ho són la protecció passiva, l’estabilitat estructural, la Sectorització disponible, les condiciones d’evacuació, etc...

Els establiments de tipologia industrial que hagin presentat a l’Ajuntament un projecte contra incendis basant-se el RSCIEI, ja sigui per la seva obertura o per ampliacions, i/o modificacions, hauran de realitzar aquestes inspeccions a la zona objecte del projecte. En canvi les instal·lacions, o ampliacions legalitzades amb anterioritat a la data d’entrada en vigor del RSCIEI (03-01-2005), seguiran la periodicitat dels controls associats segons estableix el RIPCI.

En el marc dels Establiments Industrials, segons el RSCIEI, la periodicitat d'aquestes inspeccions depèn del nivell de risc intrínsec dels establiments:

 

>> Cada 5 anys, establiments de risc intrínsec baix.
>> Cada 3 anys, establiments de risc intrínsec mitjà.
>> Cada 2 anys, establiments de risc intrínsec alt.