0

UN NOU CONCEPTE
d'eNTITAT COL·LABORADORA

QUAN ENS NECESSITES

ON ENS NECESSITES

A LA CERCA DE
L’EXCEL·LÈNCIA

COMPETITIUS

EFICIENTS

SOCIALMENT RESPONSABLES

eicon Entitat integral de control

ENTITAT COL·LABORADORA DE L'ADMINISTRACIÓ

eICON és una empresa jove i dinàmica dedicada a tasques de control, inspecció i avaluació de la conformitat d'establiments, instal·lacions i activitats, principalment en els àmbits del medi ambient i la prevenció contra incendis.
Disposem de diverses acreditacions atorgades per part de la Generalitat de Catalunya. Per part de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) del Departament d'Interior (DI) disposem de l'acreditació com a entitat col·laboradora en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis i dels establiments oberts al públic i activitats recreatives (ECI-10). Per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQACC) del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) disposem de les acreditacions com Entitat Col·laboradora de Prevenció i Control Ambiental d'Activitats (077-EC-PCAA) i com Entitat Col·laboradora de Prevenció de la Contaminació Acústica (077-EC-PCA).

També comptem amb l'acreditació del Ministeri de Foment per a realitzar tasques de Conseller de Seguretat de Transport de mercaderies perilloses.

Els valors empresarials canvien amb el temps i s’adapten a les noves necessitats i això s’ha de veure en el tarannà de les empreses vers als seus treballadors, proveïdors estratègics així com amb la relació amb els clients finals.


ELS NOSTRES AVANTATGES

TRACTE PERSONALITZAT

TRACTE PERSONALITZAT

Els serveis de inspecció i control els fem persones i per tant el tracte personal, amable i cordial és i ha de ser un dels pilars fonamentals dels nostres atributs.
Sabem que la confiança es guanya amb el temps, pel que intentarem garantir sempre un servei de qualitat per poder guanyar-nos la vostra confiança.

AGILITAT

AGILITAT

Garantim rapidesa i agilitat en el servei. Sabem de primera mà, que en el tràmit de l’obertura o en el manteniment dels vostres permisos d’obertura de l’establiment depèn principalment de l’agilitat, per tant, és essencial sempre oferir-vos un termini curt en el desenvolupament del nostre servei.

QUALITAT I RIGOR

QUALITAT I RIGOR

La qualitat i rigor en tota vida professional són sempre imprescindibles per oferir el millor servei. Sabem que pel que es refereix en termes de seguretat de les instalacions, els béns i les persones aquests són dels aspectes més importants. Nosaltres garantim qualitat i el rigor necessaris als controls i inspeccions perquè tots puguem estar tranquils dedicant-nos al que més ens interessa.

TECNOLOGIA I EQUIPAMENT

TECNOLOGIA I EQUIPAMENT

Disposar d’equips a l’avantguarda de la tecnologia és imprescindible per donar el millor servei als nostres clients, pel que intentem disposar dels equips més robusts i fiables del mercat, per que no podem fallar al nostre client.

VALORS I ÈTICA PROFESSIONAL

VALORS I ÈTICA PROFESSIONAL

En els darrers temps s’ha vist que més que mai, l’ètica, la transparència i la professionalitat han d’anar de la mà. És més imprescindible que mai que fem un bon ús dels recursos dels que disposem per inculcar els valors del treball i de l’ètica professional per poder aconseguir un impacte positiu en el desenvolupament econòmic i social del món que ens envolta.

EQUIP DE TREBALL

EQUIP DE TREBALL

Per saber que fer en cada cas, és necessari tenir experiència contrastada, així com és necessari tenir il·lusió, iniciativa i empenta. Nosaltres hem combinat un equip de treball que disposa de molta experiència amb la frescor de la joventut per donar als nostres clients, el bo i millor de cadascú de nosaltres.

PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS

EC-PCAA

EICON – Entitat Integral de Control, S.L. es troba habilitada per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQACC) del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) com a Entitat Col·laboradora (077-EC-PCAA) en l’àmbit sectorial de la prevenció i control ambiental de les activitats pel camp d’actuació d’activitats de serveis i estacions de servei.
Aquesta habilitació, ens permet realitzar la comprovació del compliment normatiu i prescriptiu, de les activitats avaluades, com empresa de tercera part, realitzant actuacions de control inicial, periòdic, específic o realitzant certificacions tècniques.

SERVEIS PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS

Control i inspecció d’activitats

La transposició de la normativa europea en matèria mediambiental ha esdevingut a Catalunya amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA). Les activitats, d’àmbit municipal, incloses dins de la LPCAA s’han de sotmetre a un règim d’intervenció administrativa inicial i periòdicament s’ha de comprovar el seu manteniment. Existeixen tres tipus de control segons l’annex on es trobi classificada l’activitat:

MÉS INFORMACIÓ
Control de Llicències Ambientals d’activitats (Annex II)

Inicial:

En el període de posada en marxa de l’establiment o de l’activitat, s’ha de realitzar un control per tal de comprovar el correcte compliment de les prescripcions ambientals i tècniques aplicables a l’activitat. Aquest període de posada en marxa l’ha de fixar la llicència ambiental sinó es pot consensuar directament entre l’establiment i l’ajuntament.

Periòdic:

Cada 6 anys s’ha de comprovar que les condicions d’atorgament de la llicència ambiental atorgada a l’activitat es continuen donant i que es dona compliment a les reglamentacions normatives i prescriptives que hi són d’aplicació.

Inicial i periòdic (Estacions de serveis):

En el període de posada en marxa i cada sis anys des de l'otorgament de la llicència les estacions de serveis han de realitzar controls per tal de comprovar el correcte compliment de les prescripcions ambientals i tècniques aplicables.

Get It
Certificació tècnica d’activitats (Annex III)

Certificació Tècnica Inicial:

Abans de la posada en marxa de de l’establiment s’ha de comprovar que tots els requeriments normatius i prescriptius de l’activitat compleixen amb l’establert per la tipologia de l’activitat.

En el cas d’activitats d’annex III, hi ha l’especificitat de l’Ajuntament de Barcelona. L’Ajuntament de Barcelona a través de la seva Ordenança Municipal Ambiental (OMA) i l’Ordenança Municipal d’Activitats i de la Intervenció Integral de l’Administració (OMAIIAA), dicta que les activitats que es troben dins de l’annex III, segons la seva capacitat d’afectar al medi ambient i a les persones es trobin dins dels Annex III.2.

Control Periòdic:

Cada 10 anys els Annexos III han de comprovar que les condicions d’atorgament de la seva comunicació o certificació atorgada es continuen donant i que es dona compliment a les reglamentacions normatives i prescriptives que hi són d’aplicació.

Get It
Programa d’Inspecció Municipal d’Activitats

Dins del desenvolupament de la Llei 16/2015, de 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica hi destaca que els Ajuntaments han de verificar el compliment dels requisits legals de les activitats. Per a fer-ho han d’aprovar anualment un pla d’inspecció i control de les activitats econòmiques i avaluar el compliment normatiu d’aquestes activitats in situ.

Get It

PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

EC-PCA

EICON – Entidad Integral de Control, S.L. es troba habilitada per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQACC) Departament de Territori i Sostenibilitat com a Entitat Col·laboradora (077-EC-PCA) en l’àmbit sectorial de la Prevenció de la Contaminació Acústica pels camps d’actuació “mesurament de nivells sonors” (NS) i “mesurament de la Qualitat acústica de l’Edificació” (QE). Aquesta habilitació, ens permet realitzar la comprovació del compliment normatiu i prescriptiu del vector acústica ambiental, de les activitats avaluades, com empresa de tercera part, realitzant actuacions de estudis d'immissió de sorolls i assaigs d'aïllament acústic.

SERVEIS DE PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Control i inspecció activitats, establiments i instal·lacions

El Decret 176/2009, de 10 de Novembre que desenvolupa la Llei 16/2002, és juntament amb les ordenances municipals, la legislació en l'àmbit de la contaminació acústica que que són d'aplicació a qualsevol infraestructura de transport, instal·lació, maquinària, projecte de construcció, comportament, o activitat de caràcter públic o privat, incloses als annexos del Decret, a tot el territori de Catalunya susceptibles de generar contaminació acústica per soroll, per vibracions o per àmbdues.

Les EC-PCA poden realitzar diferents tipus de mesuraments o assaigs segons les habilitacions que disposin. EICON disposa de l'habilitació com 077-EC-PCA per a la realització de mesuraments o assaigs de Nivells Sonors (NS) i Mesurament de la Qualitat Acústica de l'Edificació mitjançant mesures d'aïllament acústic in situ (QE).

MÉS INFORMACIÓ
Control dels Nivells Sonors en activitats i Infraestructures

Estudis d'immissió de sorolls a l'ambient interior:

Els estudis d'immissió de sorolls a l'ambient interior tenen per objecte comprobar que la contaminació acústica produïda pel soroll i les vibracions que provenen d'un o diversos emissors acústics situats al mateix edifici o en edificis contigus al receptor donen compliment a la normativa de referència.

Estudis d'immissió de sorolls a l'ambient exterior:

Els estudis d'immissió de sorolls a l'ambient exterior tenen per objecte comprobar que la contaminació acústica produïda pel soroll i les vibracions que provenen d'un o diversos emissors acústics situats al medi exterior del centre receptor donen compliment a la normativa de referència.

Get It
Qualitat acústica de l'Edificació mitjançant mesures d'aïllament acústic in situ

Aïllament Acústic al Soroll Aeri (QEA)

Es un mesurament o assaig que es realitza in situ entre vivendes i/o activitats per quantificar, avaluar i comparar que l'aïllament acústic al soroll aeri entre aquests dos recintes dona compliment a l'ordenança municipal, el Document Bàsic - Front al Soroll (DB-HR) o normativa que li escaigui.

Aïllament Acústic al Soroll d'Impacte (QEI)

Es un mesurament o assaig que es realitza in situ entre vivendes i/o activitats per quantificar, avaluar i comparar que l'aïllament acústic al soroll d'impactes entre aquests dos recintes dona compliment a l'ordenança municipal, el Document Bàsic - Front al Soroll (DB-HR) o normativa que li escaigui.

Aïllament Acústic al Soroll de Façana (QEF)

Es un mesurament o assaig que es realitza in situ entre vivendes i/o activitats al respecte de l'exterior per quantificar, avaluar i comparar que l'aïllament acústic respecte l'exterior dona compliment a l'ordenança municipal, el Document Bàsic - Front al Soroll (DB-HR) o normativa que li escaigui.

Get It

PREVENCIÓ CONTRA INCENDIS

ECI

EICON – Entidad Integral de Control, S.L. es troba habilitada per part de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) del Departament d’Interior (DI) com a Entitat Contra Incendis (ECI-10) en l’àmbit sectorial de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Aquesta habilitació, ens permet realitzar la comprovació del compliment normatiu i prescriptiu, de tot tipus d’establiments, activitats, infraestructures i edificis, com empresa de tercera part, realitzant actuacions de l’acte de comprovació en matèria de prevenció contra incendis dels Annexos I i II de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, control preventiu dels projectes de les activitats, controls inicials i periòdics d’activitats recreatives, d’espectacles i d’oci.

SERVEIS EN PREVENCIÓ CONTRA INCENDIS

Control i inspecció d’activitats

La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de Prevenció i Seguretat en matèria de incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, dicta que les activitats incloses en aquesta llei, es troben supeditades a un règim d'intervenció administrativa inicial de l'administració de la Generalitat o bé de l'administració municipal. Existeixen diversos tipus de control i intervenció de l'administració segons l’activitat desenvolupada:

MÉS INFORMACIÓ
Acte de comprovació en matèria d’incendis d’establiments, activitats, infraestructures i edificis. Àmbit de la Generalitat

Acte de verificació in situ dut a terme que té per objecte verificar que es compleixen totes i cadascuna de les prescripcions i determinacions establertes per la legislació sectorial aplicable corresponent i, específicament, les assenyalades en l’autorització o llicència sol·licitada de l’àmbit de la Generalitat.

Get It
Acte de comprovació en matèria d’incendis d’establiments, activitats, infraestructures i edificis. Àmbit Municipal

Acte de verificació in situ dut a terme que té per objecte verificar que es compleixen totes i cadascuna de les prescripcions i determinacions establertes per la legislació sectorial aplicable corresponent i, específicament, les assenyalades en l’autorització o llicència sol·licitada per part de l’àmbit municipal.

Get It
Control Preventiu en matèria de prevenció contra Incendis

Acte de verificació, del compliment de les prescripcions i determinacions establertes a la legislació aplicable sobre prevenció i seguretat en cas d’incendi, a la memòria o projecte tècnic presentats i les indicades en els actes administratius corresponents, amb l’emissió de l’informe corresponent.

Get It
Control de verificació en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives

Acte de verificació in situ que té per objecte verificar que les activitats d’espectacles públics i recreatives compleixen totes i cadascuna de les prescripcions i requisits establerts per la legislació sectorial aplicable corresponent i, específicament, els assenyalats en l’autorització, llicència o comunicació prèvia.

Get It
Control Inicial en determinats espectacles públics

Acte de verificació in situ dut a terme, abans de l’inici de les activitats en estructures desmuntables i itinerants de carpes, envelats o tendals, i de circ, per tal de comprovar que les certificacions i la documentació aportada compleixen totes i cadascuna de les prescripcions i requisits establerts per la legislació sectorial aplicable corresponent.

Get It
Control periòdic de funcionament en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.

Acte de revisió in situ en els establiments d’espectacles públics i activitats recreatives on aquests es realitzen, que té per objecte revisar periòdicament que es compleixen totes i cadascuna de les prescripcions i requisits establerts per la legislació sectorial aplicable corresponent i, específicament, els assenyalats en l’autorització, llicència o comunicació prèvia.

Get It

TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES

CONSELLER DE SEGURETAT (ADR – RID)

Segons el Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, les empreses que transportin mercaderies perilloses per carretera o que siguin responsables de les operacions de càrrega o descàrrega es troben obligades a designar al menys un Conseller de Seguretat (CS) a cada instal·lació on es facin aquestes operacions.
Aquest haurà d’estar designat per l’empresa per assessorar-la en el compliment dels requisits normatius de l’aplicació, incloent-hi les activitats d’embalatge, càrrega, descàrrega i transport.
EICON – Ofereix el servei d'externalització de conseller de seguretat de transport a les empreses que requereixin d’aquest servei.

SERVEIS DE PREVENCIÓ TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES

Conseller de Seguretat

Figura obligatòria a les empreses per garantir el correcte transport i gestió de mercaderies perilloses.

Formació Transport Terrestre (carretera i ferrocarril)

Cursos de preparació i renovació de conseller de seguretat; cursos per a operadors amb mercaderies perilloses; Cursos per a personal tècnic.

Verificació d'aspectes legals de la noramtiva de transport de mercaderies perilloses

Revisió dels requisits aplicables segons normativa internacional en les operacions de transport de mercaderies perilloses per via terrestre, marítima i aèria.

MÉS INFORMACIÓ
Conseller de Seguretat

El conseller de seguretat és una figura que han de disposar les empreses que transporin mercaderies perilloses o que siguin les responsables de les operacions de càrrega i descàrrega d'aquestes. Per aquesta raó, ens encarreguem de la formació del personal de la seva empresa i de la comprovació del correcte desenvolupament de les operacions de càrrega, descàrrega i el transport d'aquestes mercaderies. Ens asegurem que aquestes operacions es realitzin sempre segons les especificacions del Reial Decret 97/2014.

Get It
Formació Transport (carretera i ferrocarril)

Preparació de l'examen oficial d'acreditació o renovació de la titulació de conseller de seguretat pel transport de mercaderies perilloses (ADR i RID); carnet de manipulador de mercaderies perilloses; formació específica per a responsables i tècnics amb responsabilitat en operacions amb mercaderies perilloses.

Get It
Verificació d'aspectes legals

A més de carretera, la resta de modes de transport: ferrocarril, marítim i aèri estableixen requisits legals d'obligat compliment per a garantir la seguretat del transport; en ocasions, el trajecte complet requereix de l'aplicació de diversos reglaments i resulta fonamental conèixer els seus requisits; nostres verificadors han de comprovar el seu grau de compliment.

Get It

VALIDACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE PLAQUES SOLARS PER A AIGUA CALENTA SANITÀRIA

VALIDACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE PLAQUES SOLARS PER A AIGUA CALENTA SANITÀRIA OST – BCN

Segons el Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, les empreses que transportin mercaderies perilloses per carretera o que siguin responsables de les operacions de càrrega o descàrrega es troben obligades a designar al menys un Conseller de Seguretat (CS) a cada instal·lació on es facin aquestes operacions.
Aquest haurà d’estar designat per l’empresa per assessorar-la en el compliment dels requisits normatius de l’aplicació, incloent-hi les activitats d’embalatge, càrrega, descàrrega i transport.
EICON – Ofereix el servei d'externalització de conseller de seguretat de transport a les empreses que requereixin d’aquest servei.

SERVEIS DE VALIDACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE PLAQUES SOLARS PER A AIGUA CALENTA SANITÀRIA

El títol 8 de sobre Energia solar de l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona -OMA- (BOPB del 2 de Maig de 2011), regula l’obligatorietat de preveure sistemes d’aprofitament de l’energia solar per a la producció d’aigua calenta sanitària i per a producció d'electricitat, en edificis de nova planta o construccions, rehabilitació o canvi d'ús integral.

La seva justificació és un tràmit previ a la obtenció de la llicència d’obres i del permís de primera ocupació, que es formalitza mitjançant un informe complementari (informe solar) que emet l’Agència d’Energia de Barcelona.

D’acord amb l’article 81-9 de l’OMA, EICON disposa de l’acreditació, per part de l’AEB, per portar a terme l’exercici de validació dels sistemes d’energia solar tèrmica en els edificis al municipi de Barcelona.

MÉS INFORMACIÓ

PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

La contaminació lumínica és la contaminació produïda per l'emissió de llum desaprofitada, innecessària o inadequada, generada per fonts de llum artificials ubicades en l’ambient exterior.
El marc legislatiu que regula l'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior és el següent:
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn
- Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energética en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.

EICON disposa dels recursos tècnics i humans necessaris per realitzar les mesures de verificació requerides pel marc normatiu sectorial, i poder determinar el compliment normatiu de la instal·lació en materia d'il·luminació exterior. Aquest servei es troba dins de la seva habilitació com Entitat Col·laboradora de l'Administració amb número d'habilitació 077-EC-PCAA.

MÉS INFORMACIÓ
CONTACTA AMB NOSALTRES

  Nom

  Email

  Telèfon

  Empresa

  CIF

  Adreça

  Missatge

  He llegit i accepto les clàusule d'informació sobre Protecció de Dades
  Autoritzo el tractament de les meves dades per a poder rebre informació per mitjans electrònics