0

info@eicon.cat + 34 877 018 888

CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

La contaminació lumínica és la contaminació produïda per l'emissió de llum desaprofitada, innecessària o inadequada, generada per fonts de llum artificials ubicades en l’ambient exterior.

El marc legislatiu que regula l'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior és el següent:

  • Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
  • Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energética en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.

EICON disposa dels recursos tècnics i humans necessaris per realitzar les mesures de verificació requerides pel marc normatiu sectorial, i poder determinar el compliment normatiu de la instal·lació en materia d'il·luminació exterior.