0

info@eicon.cat + 34 877 018 888

EC-PCA

EC-PCA

Entitat Col·laboradora de Prevenció de la Contaminació Acústica

Per mitjà del Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient EICON s’ha acreditat com a Entitat Col·laboradora de Prevenció de la contaminació Acústica (EC-PCA) del DTES. A les entitats de control de la prevenció de la contaminació acústica els corresponen els mesuraments dels nivells sonor i de vibracions en activitats i les derivades de les relacions de veïnatge i infraestructures, i el control de la qualitat acústica de l’edificació. La normativa que encomana les funcions de control a les EC-PCA’s és el Decret 176/2009, del 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se’n adapten els annexos, així com les diferents ordenances municipals.

Les competències en matèria de contaminació acústica corresponen a l'Administració de la Generalitat i a l'Administració local, d'acord amb el que estableix la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, sens perjudici de les competències de l'Administració General de l'Estat. Correspòn al Departament de la DGQACC, el control de la contaminació acústica de les infraestructures de transport i la gestió del sistema d'acreditació i seguiment de les entitats de Control dins de l'àmbit de la PCA. Correspòn als ajuntaments o consells comarcals o entitats supramunicipals, inspeccionar, controlar i sancionar en matèria de contaminació acústica les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat i les que impliquen la utilització de vehicles de motor, ciclomotors i maquinària.

Les entitats de control dins de l'àmbit de prevenció de la contaminació acústica han de donar compliment als requisits establerts fixats al Decret 60/2015 i a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

Les tasques que en el nostre cas podem realitzar dins de l’àmbit de l’avaluació de la prevenció de la contaminació acústica són:

 • El control dels Nivells Sonors (NS) en activitats i infraestructures.
 • El control de la Qualitat Acústica de l’edificació (QE) mitjançant aïllament acústic in situ.

Els assaigs o mesuraments de NS permeten avaluar el compliment de la contaminació acústica produïda pel soroll i/o vibracions que provenen d'una o de diverses fonts respecte un receptor. Els assaigs o mesuraments de QE estan destinats a quantificar, avaluar y comparar l'aïllament acústic al soroll aeri, d'impactes o de façana, en recintes amoblats o buits on el camp sonor pot o no aproximar-se a un camp difós. Aquests assaigs son per volums de recintes que van des de 10 m3 a 250 m3 en el rang de ferqüències desde 50 Hz a 5000 Hz.

Totes les actuacions que com EC-PCA’s han de ser requerides per la normativa aplicable o per l’Administració competent o bé tindran l’Administració com a destinatària. Quedaran excloses les mesures fetes a petició d’un particular, sense que hi hagi una justificació legal o administrativa que les requereixi. Els mesuraments establerts en un permís ambiental (llicència o autorització ambiental) els ha de dur una EC-PCA (tipus A) pel que fa referència a la independència i imparcialitat tot i que no es duguin a terme dins d’una actuació material d’inspecció o control integrat.

Tant en el cas de NS com en el del QE es necessari poder garantir la disponibilitat dels mitjans tècnics i personals que sol·licita el DTS.

Disponibilitat de Mitjans tècnics

En primer lloc es necessari que l’EC-PCA doni compliment a la Disponibilitat, calibratge i verificació dels equips de mesura que s’estipula en la normativa de referència, en aquest cas, es necessari que per a la realització dels estudis d’immissió de sorolls i els estudis de la qualitat acústica de l’edificació es disposi dels instruments i de la selecció dels procediments de mostreigs i assaig s’ajusti al que es troba establert en la IT-200 del DTS, que els mètodes de mesura s’ajustin a l’establert en la IT-200-A i que es disposi els equips segons el que es cita en la IT-200-B.

Disponibilitat de mitjans personals

El personal d’EICON que dugui a terme mesures de nivells sonors i de qualitat a l’edificació complirà els requisits de formació i experiència recollits en el PG-10 i els específics de l’annex IV-03.01.

L’actuació del control del Nivell sonor en activitats, infraestructures i relacions entre veïns té les següents etapes:

Actuacions prèvies al mesurament (planificació i punts de mesura)

Abans de l’inici de l’actuació serà convenient poder disposar de la distribució dels focus emissors del soroll o vibracions de l’activitat, instal·lació o infraestructura per realitzar una planificació òptima del mesurament i poder identificar les fases de soroll associades. Al representant o titular de l’activitat els processos, fases i temps de funcionament dels focus emissors de soroll.
als propietaris de les vivendes que per a mesures:

 • A l’ambient exterior, aportin fotografia del focus emissor de soroll des del punt més proper per determinar si és possibles i el més convenient aquest punt per a mesurar aquest soroll
 • A l’ambient interior, un esquema de la posició relativa de la vivenda respecte de l’establiment.

EICON per garantir la realització correcta dels mesuraments:

 • S’assegurarà que els equips disposen dels calibratges en vigor i que es troben en correcte funcionament.
 • Comprovarà que no hi hagi impediments meteorològics que facin inviable el mesurament o l’assaig.
 • Comprovarà que no hi hagin interferències provinents d’altres focus de soroll que alterin el mesurament.
 • Ubicarà l’equipament on els resultats obtinguts siguin representatius de la mesura.
 • Anotarà en els mesuraments o assaigs la presencia de components del soroll com ara, baixes freqüències, impulsives o tonals.
Mesura a l’ambient exterior

Es realitzen les mesures d’immissió de sorolls a l’ambient exterior en el cas que els focus emissors de soroll no provinguin ni de la mateixa edificació ni es trobin adjacent a la vivenda afectada o bé que la comunicació del soroll sigui via aèria.

 • Criteris per a la localització dels punts de mesura exterior
  El nombre mínim de punts per a estudiar la immissió de sorolls a l’ambient exterior serà un i principalment aquest punt de mesurament o assaig serà:

  • el més desfavorable o el que estigui més afectat per l’activitat
  • on s’hagi realitzat la denúncia per soroll
  • el lloc sol·licitat per l’administració competent
  • on preceptivament sigui necessari realitzar la mesura o assaig
  • el punt sol·licitat expressament en una oferta de serveis tècnics.
 • Les condicions principals de mesuraments i assaig a l’ambient exterior es troben definides a l’annex 3 del D.176/2009 i a l’apartat d) del punt 3 de l’annex II.7 de l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona
 • Per donar els mesuraments com a correctes la diferència entre els valors obtinguts i mesurats no poden diferir en 3 dB(A) ni en 2 dB(A) al terme municipal de Barcelona.
 • Els valors límit d’immissió es troben definits en l’Annex 3 del D.176/2009 i a l’annex II.7 de l’OMA de Barcelona.
Mesura a l’ambient interior

Es realitzarà les mesures d’immissió de sorolls a l’ambient interior en el cas que el focus emissor de soroll provingui de la mateixa edificació, que aquest es trobi adjacent a la vivenda afectada o bé que la comunicació del soroll i/o vibracions sigui estructural.

Criteris per a la localització dels punts de mesura interior
Els mesuraments o assaigs a realitzar en l’ambient interior sempre s’hauran de realitzar en les dependències més sensibles al soroll o en l’estància més afectada pel focus emissor del soroll.
En tot cas, serà necessari realitzar el mesurament en tres posicions diferents, les quals estaran separades al menys 70 cm. Aquests punts de mesurament han de trobar-se com a mínim 0,7 m de finestres i a 0,5 m de parets o altres superfícies per evitar reflexions.
Per cada posició en cada mesurament realitzat s’assenyalarà la posició relativa del micròfon respecte posicions de referència en la mesura.
El tècnic s’assegurarà que la seva presencia no interfereix amb el mesurament de l’actuació.
En el cas que es comprovi la presencia de components de baixes freqüències i estàncies petites (≤ 75 m3), un dels mesuraments s’haurà de realitzar en una cantonada, a al menys 0,5 m de les parets per evitar apantallaments i en el punt on es trobi el màxim en l’alçada de 0,5 a 1,5m.
Les finestres i les portes en el moment del mesurament hauran d’estar tancades per evitar influència d’agents exteriors.
Per donar els mesuraments com a correctes la diferència entre els valors obtinguts i mesurats no poden diferir en 3 dB(A) ni en 2 dB(A) al terme municipal de Barcelona.
Els valors límit d’immissió es troben definits en l’Annex 4 del D.176/2009 i a l’annex II.7 de l’OMA de Barcelona.

Càlculs

Els càlculs per l’obtenció dels valors del nivell de pressió acústica de les fonts es determinarà i expressarà sempre corregit i ponderat segons el que s’estableix a la ponderació de la corba del soroll tipus (A), l’expressió és dB(A). El càlcul de la correcció Kf: Correcció per baixes freqüències, Kt: Correcció per components tonals del soroll i Ki: Correcció per components impulsives del soroll se realitzarà segons s’especifica en la normativa de referència.

Nivell d’avaluació LAr

L’avaluació de la conformitat dels resultats obtinguts es realitzarà comparant el LAr obtingut amb la legislació de referència, la resolució de la llicència d’activitats o de l’autorització ambiental, o permís obtingut en matèria de sorolls per poder desenvolupar l’activitat.

Es valorarà el compliment en matèria de sorolls generada per l’activitat comparant els valors de LAr obtinguts amb el valor de qualitat del mapa de capacitat acústica del terme municipal on es desenvolupa l’activitat o el que s’especifiqui en la llicència d’activitats o de l’autorització ambiental, o permís obtingut en matèria de sorolls.

 • Valoració dels resultats obtinguts en els mesuraments realitzats
  • Cap valor de LAr,i pot superar en més de 5 dB(A) durant 30 min, continua o discontínuament, en cap període d’avaluació (diürn, vespertí o nocturn).
  • Cap nivell d’avaluació LAr pot superar els nivells establerts en la legislació aplicable (D. 176/2009, Ordenança Municipal, Mapes de Capacitat, etc.)
  • En ambient exterior, el conjunt de focus emissors de soroll no poden superar els objectius de qualitat acústica establerts al Annex A del D. 176/2009.
  • En el cas de Barcelona es valorarà la comprovació del compliment de l’activitat, establiment o instal·lació es prendrà considerant:
  • El valor del nivell d’avaluació LAr no supera els valors fixats en la taula de l’annex II.7 B.
  • El LAeq no supera en mes de 10 dB (A) el nivell de soroll residual.
  • En el cas de portes d’instal·lacions (garatge, els ascensors, les portes metàl·liques d’activitats i d’altres dispositius que causin soroll impulsiu), no es podrà superar el LAFmax de 45 dB(A) ni el valor del nivell d’avaluació LAr fixat en la taula de l’annex II.7 B.
 • Contingut de l’Informe de control
  El contingut dels estudis d’immissió i mesurament de soroll està basat en el que s’especifica en la IT-102 de contingut mínim en els mesuraments sonomètrics d’entitats habilitades