0

info@eicon.cat + 34 877 018 888

ECI

ECI

Entitat Col·laboradora de l'administració en l'àmbit de prevenció i seguretat en matèria d'incendis i dels establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives.

Els serveis que es poden donar com a Entitat Col·laboradora de Prevenció Contra Incendis (ECI-10) són principalment els següents:

Acte de comprovació en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, estableix que en els supòsits sotmesos al control preventiu de l'Administració de la Generalitat, el titular de l'establiment, l'activitat o l'edifici ha de sol·licitar a una entitat col·laboradora de l'Administració (ECI) que efectuï un acte de comprovació, immediatament anterior a l'inici de l'activitat, a la posada en funcionament de l'establiment o a l'ocupació de l'edifici, per a verificar que compleix totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d'incendis i, específicament, les establertes en el control preventiu.

La funció principal d’aquestes entitats és portar a terme l’acte de comprovació de totes aquelles activitats, establiments o edificis per tal de verificar que aquests compleixen totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d’incendis i, específicament les establertes per l’autorització o llicència que disposen.

Addicionalment, l’Administració local pot encarregar a les entitats col·laboradores de l’Administració les funcions de verificació establertes als articles 8 i 20 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

El Decret 42/2015, de 24 de març, de regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció i seguretat corresponents al departament competent en matèria de seguretat pública, estableix que correspon a la DGPEIS l’autorització de les entitats col·laboradores en l’àmbit de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i dels establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives. El Decret 42/2015, de 24 de març estableix els requisits i el procés d’obtenció de l’autorització que tindrà una vigència de cinc anys a comptar de la data de la resolució.

Les ECI en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis i dels establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives han de disposar de personal tècnic degudament habilitat amb compliment dels requisits i del procediment establert a l’Ordre INT/22/2013, d’1 de febrer, per la qual s’aprova el procediment per a l’habilitació dels tècnics i tècniques d’entitats col·laboradores de l’Administració per actuar en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis.

L’habilitació dels tècnics de les entitats col·laboradores de l’Administració per actuar en l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis s’estructura en dos nivells:

  • Nivell bàsic.
  • Nivell avançat.

L’habilitació de nivell bàsic és l'habilitació mínima que permet realitzar funcions d’emissió d’informes tècnics, certificacions i actes de verificació o control en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis, en el marc de les funcions definides als articles 8 i 20 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, relatives a la competència municipal de verificació de les condicions de seguretat en matèria d’incendis.

L’habilitació de nivell avançat permet realitzar les funcions definides a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, relatives a la intervenció administrativa de l’Administració de la Generalitat i les relatives a la competència municipal de verificació de les condicions de seguretat en matèria d'incendis.

L’habilitació de nivell bàsic, o de nivell avançat, és expedida per la DGPEIS a sol·licitud de l’entitat col·laboradora de l’Administració en la qual el tècnic prestarà els seus serveis (veure formulari SP-04). Per a l’obtenció de la condició de tècnic habilitat de nivell bàsic, o de nivell avançat, cal obtenir la certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi de nivell bàsic, o de nivell avançat, expedida per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), d'acord amb el procediment que s'estableix a l'Ordre INT/22/2013, d'1 de febrer.

La condició de tècnic/a habilitat/ada és vigent durant un termini de 6 anys des de la data d'expedició de la seva certificació tècnica. Per renovar l'habilitació, durant l'any immediatament anterior a la finalització del període de 6 anys, els tècnics i tècniques habilitades es poden presentar a una prova d'actualització de la seva certificació tècnica.

Control d’activitats i d’establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives

Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari , segons la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, en relació amb l'article 108 i l'Annex I del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d'agost, són les que es duen a terme esporàdicament, en establiments oberts al públic, que tenen llicència, autorització o comunicació prèvia, per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar. També ho són els que es duen a terme en espais oberts al públic i altres locals que, tot i no tenir la condició d’establiment obert al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per a dur-hi a terme els espectacles públics o les activitats recreatives extraordinàries citades.

Règim d'autorització o llicència

D'acord amb el què disposa l'article 42, apartats 2 i 3, de la Llei 11/2009 citada i l'article 109 del seu Reglament, els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari estan sotmesos a autorització de la Generalitat, llevat que es duguin a terme en municipis de més de 50.000 habitants o amb motiu de festes i revetlles populars, o en espais oberts, de caràcter públic o privat, supòsits en els quals estan sotmesos a llicència municipal.

Finalment, cal tenir present que, d'acord amb l'establert en l'art. 29.7 de l'esmentada Llei 11/2009, no caldrà tramitar llicència (llevat que les ordenances o reglaments municipals estableixin el contrari), però si complir les condicions que assenyala la normativa, en els casos següents:

    1. Espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, organitzats per l'Ajuntament en motiu de festes i revetlles populars (amb independència si es tracta d'un local o espai obert).
    2. Espectacles públics i activitats recreatives de caràcter esportiu i que tenen lloc de manera esporàdica.
    3. Espectacles públics i activitats recreatives d'interès artístic o cultural, d'aforament reduït, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública. En aquest cas es pot establir l'obligatorietat d'una comunicació prèvia.

Requisits

La Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, disposa que els reglaments de la Generalitat i les ordenances municipals han de regular el procediment, els requisits i les condicions generals que s'exigeixen per atorgar aquestes autoritzacions.

L'art. 111 del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, article supletori en defecte d'ordenança municipal, estableix que les activitats extraordinàries, tant si les autoritza la Generalitat, com si atorga la llicència l'Ajuntament, inclosos els organitzats pels ajuntaments o sota la seva responsabilitat directa, han de complir els requisits següents:

a) Ser convocats, organitzats i realitzats sota la responsabilitat d’una o d’unes persones determinades, que poden ser entitats, persones físiques o jurídiques o persones responsables o empleades de serveis de l’Administració pública i que, en tot cas, han de ser identificades, amb determinació clara de la responsabilitat que els correspon.

b) Presentar una anàlisi de la mobilitat provocada per l’espectacle públic o activitat recreativa, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si s’escau.

c) Disposar de personal de vigilància i de personal de control d’accés.

d) Disposar d’un pla d’autoprotecció.

e) Disposar dels serveis d’higiene i seguretat i dels dispositius d’assistència sanitària corresponents.

f) Disposar de serveis automàtics de control d’aforament, quan s’escaigui.

g) Presentar una valoració de l’ impacte acústic i, si escau, adoptar les mesures necessàries per prevenir-lo i minimitzar-lo.

h) Haver contractat la pòlissa de responsabilitat civil.

i) Acreditar la disponibilitat de l’establiment o de l’espai on es realitza l’espectacle públic o l’activitat recreativa.

Si es realitzen en un establiment tancat, aquest ha de complir els requisits constructius i de prevenció d’incendis exigits als establiments oberts al públic destinats al mateix tipus d’espectacle o activitat que es vulgui realitzar.

Tercer. Tal com disposa l'article 112 del citat Reglament, el qual també té caràcter supletori en defecte d'ordenança municipal, cal significar que quan es tracti d'espais oberts, únicament es podran organitzar espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari, si a més de complir els requeriments de les disposicions que els afectin (article 111 del Reglament, entre d'altres), es celebren amb motiu d'una de les circumstàncies següents:

a) Amb motiu de festes i revetlles populars, que comptin amb una àmplia participació de la població directament afectada.

b) En dates o vigílies festives, dins horaris en què el seu impacte sigui admissible pels usos socials majoritaris.

c) En indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats, de manera que no causin molèsties perceptibles a la gent que hi viu.

D'altra banda, les persones organitzadores hauran de comptar amb la conformitat de la persona titular de l'espai obert o de l'autoritat administrativa o de la persona responsable de la seva protecció i gestió.

Cal posar de manifest que les persones organitzadores poden tancar l'espai obert destinat a la realització de l'activitat extraordinària, si ho autoritza la persona titular. Les tanques han de ser homologades i no poden acabar en angles de tall o superfícies agressives que puguin causar dany a les persones. Així mateix, per raons de seguretat s'hauran de preveure diversos punts oberts a la tanca per facilitar l'evacuació.

La persona organitzadora haurà d'instal·lar els serveis sanitaris i higiènics i d'assistència sanitària que corresponguin i serà la responsable d'habilitar l'espai que calgui per a l'aparcament de vehicles i, si s'escau, per a l'acampada de les persones assistents i, subsidiàriament, dels danys i perjudicis que puguin ocasionar.

Quart. D'acord amb l'article 113 del Reglament esmentat, per sol·licitar una llicència o autorització de caràcter extraordinari s'ha de redactar una memòria, amb el contingut mínim següent:

a) Identificació de l'espectacle públic o activitat recreativa de què es tracti.

b) Data o dates i horari previst per a la realització.

c) Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.

d) Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva realització, amb indicació dels serveis o prestacions que se'ls ofereixen.

e) Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat privada i de control d'accés, i de les que convindria adoptar per part dels serveis municipals afectats, per tal prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, especialment en matèria de sorolls i de trànsit.

f) Declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances que dóna cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle o de l'activitat recreativa.

g) Identificació de la persona o persones titulars de la disponibilitat de l'establiment, recinte o espai obert i, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, document que expressi la seva conformitat amb l'espectacle públic o amb activitat recreativa projectats.

La memòria ha de ser redactada:

a) Pels mateixos serveis municipals, en el cas dels espectacles i les activitats organitzats pels ajuntaments.

b) En els altres casos, per les persones que organitzen l'espectacle o activitat, o per qui elles mateixes designin.

Cinquè. Quant el nombre d'espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari que es poden realitzar cal assenyalar que, d'acord amb l'Annex I, apartat V, del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives es poden realitzar, anualment, un nombre màxim de 12 espectacles o activitats recreatives.

Respecte d'aquest nombre màxim, la referència als 12 espectacles o activitats recreatives que fa la disposició reglamentària, cal fer-la al tipus d'espectacles o d'activitats recreatives, d'acord amb la classificació prevista a l’apartat II relativa al Espectacles Públics i en l’apartat III referent a les activitats recreatives de l'Annex I del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

És a dir, en un establiment obert al públic que tingui una llicència, autorització, o comunicació prèvia, diferent de l'activitat recreativa o de l'espectacle públic de caràcter extraordinari que pretén realitzar, així com en un espai obert al públic o altres establiments que no tinguin la consideració de locals de concurrència pública, i que vulguin realitzar espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari, es poden autoritzar un màxim de 12 espectacles públics o d'activitats recreatives extraordinàries a l'any, d’acord amb la classificació esmentada en el paràgraf anterior, sempre que es compleixin els requisits exigibles per la llei i el reglament reiteradament citats.

Tant la Llei 11/2009, com el Decret 112/2010, han estat modificats per la LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, la LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica i la
LLEI 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa

Tal com estableix la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i es activitats recreatives, els ajuntaments poden assumir les competències d’inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal, en el supòsit que ho hagin acordat en el ple municipal. La Llei estableix, en l’article 13.1.d que aquest acord s’ha de comunicar al departament competent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives, és a dir, el Departament d’Interior.